Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vuxenutbildningen öppnar möjligheter för jobb

Vuxenutbildningen i Jönköping utgör en viktig resurs för såväl kommuninvånare som för företag. Genom att ha ett brett urval av yrkesutbildningar, inklusive lärlingsutbildningar samt studieförberedande kurser, tillgodoser vuxenutbildningen stora delar av kompetensbehovet i Jönköping med omnejd.

Jönköping är känd som en stark entreprenörskommun med mycket företag, inte minst inom teknikorienterade områden. Med dessa förutsättningar ter sig yrkesinriktade utbildningar extra angelägna.
– Vi har ett gott samarbete mellan kommun, skola och näringsliv grundat på det gemensamma intresset att kunna tillhandahålla en flexibel vuxenutbildning med individens behov och önskemål i fokus. Ett av våra huvudmål är att synliggöra, tillvarata och utveckla individers kompetens, säger Anicka Svenningsson, tf. vuxenutbildningschef i Jönköping.

90 procent får jobb
Teknikintresset har dalat bland dagens ungdomar, men Jönköpings näringsliv är fortsatt framgångsrikt och präglat av många teknikintensiva branscher. Trots det är det inte de tekniknära utbildningarna som har flest sökande inom vuxenutbildningen, som istället kan visa högst söktal inom vård och omsorg samt restaurang.
– Inom både vård och omsorg samt restaurang så är möjligheterna att få anställning direkt efter studierna mycket goda. Enligt våra mätningar får nära 90 procent av alla som går ut med godkända betyg jobb. Vi har över lag mycket goda siffror när det gäller arbete efter yrkesrelaterade utbildningar, där snittet ligger på över 80 procent. Det är nog bland landets högsta, säger utbildningsledare Anders Gustafsson.
Andra populära utbildningar är fastighetsskötare/bovärd, väktare samt två nystartade utbildningar med stor potential: belysningstekniker respektive port- och hissmontör.

Lärlingsutbildning i ropet igen
Lärlingsutbildningar har glädjande nog fått en renässans. I Jönköping har man från vuxenutbildningens sida för avsikt att utöka lärlingsverksamheten, dels för att det företrädelsevis inom industrin saknas kompetens och dels för att lärlingsutbildning är ett bra sätt att få ut fler i arbete med relativt enkla medel.
– Lärlingar är ute på företag under minst 70 procent av sin utbildning. De får då möjlighet att tidigt lära sig de olika moment som arbetet innefattar, och det bidrar samtidigt till att öka rekryteringsunderlaget för våra företag i Jönköpingsregionen, informerar Anders Gustafsson.
För att få ha lärlingar krävs det att man från företagens sida har minst en specialutbildad handledare. Handledarutbildningen fås via vuxenutbildningen och kan i sig bidra till kompetensförhöjning i företaget. Att man dessutom efter lärlingsutbildningen får en möjlighet att anställa sin lärling är en ren bonus för de företag som deltar.

För morgondagens arbetskraft
De flesta som söker sig till vuxenutbildningen blir antagna men där det finns fler sökande än antalet platser så görs ett urval bland de sökande i antagningsprocessen. Generellt så brukar de med minst och kortast utbildning sedan tidigare vara de som i första hand får en plats.
– Det är viktigt att man får rätt vägledning från början, även innan man väljer, såväl som under tiden man studerar. Det är något som vi lägger stor vikt vid eftersom vi är medvetna om att resultaten kan försämras avsevärt om detta åsidosätts, säger Madeleine Frank, tf. rektor.
De yrkesrelaterade utbildningarna kommer att uppmärksammas mer framöver. Vuxenutbildningen har en god relation med det kringliggande näringslivet i Jönköping och är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners som vill vara med och forma morgondagens arbetskraft.