Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Vuxenutbildningen skapar rekryteringsunderlag

Vuxenutbildningens roll blir tydligare i tider av kompetensbrist. Vuxenutbildningen i Jönköping har sedan länge en stark förankring i den regionala industrin, med många olika industri- och yrkesutbildningar som tillsammans står för närmare 40 olika yrkesutgångar. Samtidigt är efterfrågan på personal inom vård- och omsorg högre än någonsin.

Vuxenutbildningen ska möta marknadens krav på framtida kompetens och samtidigt vara en väg in för den som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Målet är att öka sysselsättningen, öka integrationen och bygga bort utanförskapet – och det uppdraget är samtidigt starkt kopplat till den lokala arbetsmarknadens behov.
Vuxenutbildningen i Jönköping har många yrkesutbildningar och bidrar med ett stort rekryteringsunderlag för traktens företag. All utbildning upphandlas och utbildningsanordnarna har företagskontakter. Det är en viktig förutsättning för att bedriva yrkesutbildning överhuvudtaget. Samtidigt har Vuxenutbildningen täta kontakter med näringslivet för att kunna skräddarsy framtida utbildningar som svarar på verkliga behov.
– Vi fokuserar nu på hur vi kan hjälpa företag i regionen – och inte omvänt hur de kan hjälpa oss. Vi ska utbilda för jobb och då måste vi ha en bra relation med företagen. Vi arbetar för att bygga ännu bättre samarbeten, såväl med företag som med kommunens näringslivsenhet, upplyser Madeleine Frank, studie – och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

Garanterad väg till jobb
Kompetensbrist i kombination med en utbredd bostadsbrist är en stor utmaning för Jönköping och för Sverige i allmänhet. En stor styrka för Vuxenutbildningen i Jönköping är att det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar – och det kan vara en del av lösningen i alla fall på kompetensbristen. Samtliga elever har en individuell studieplanering som utgår från elevens behov, förutsättningar. Och kunskapsnivå.
Vuxenutbildningen har antagning nio månader av tolv, vilket borgar för en hög tillgänglighet för den som vill börja studera. Förhoppningen är att det också ska ge snabbare resultat inom näringslivet. Många utbildningar riktar sig nämligen till bristyrken, såsom yrkeschaufförer inom såväl person- och godstransporter, industritekniker samt vårdpersonal.
– Efterfrågan på arbetskraft inom bristyrkena är så stor att i princip alla som går någon av dessa utbildningar får jobb direkt. Det är nästan en garanterad väg till jobb, konstaterar Vuxenutbildningschefen Annica Svenningsson, som gärna ser fler sökande till yrkesutbildningarna.

Fler till yrkesutbildningarna
För att öka intresset för yrkesutbildningar har Vuxenutbildningen nyligen gjort ett krafttag.
– Många SFI-studenter är nyfikna på vad en yrkesutbildning kan erbjuda och därför påbörjades kortare introduktionskurser där deltagarna fick prova på en yrkesinriktning såsom svetsning eller CNC. Det har varvats med företagsbesök och möjligheten att ta truckkort, berättar
Carin Berggren, studie – och yrkesvägledare med speciell inriktning mot industri och logistik.
Förhoppningen är att majoriteten ska välja en längre yrkesutbildning som med största sannolikhet också leder till jobb – vilket också hjälper till att bygga bort kompetensbristen.