Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

WSP är med och förverkligar visioner om det hållbara samhället

Det globala analys- och teknikföretaget WSP har under 2012 fusionerats med kanadensiska Genivar, ett företag som liksom WSP byggt upp en stark kompetens inom samhällsbyggnad och miljö med internationell närvaro. Tillsammans bildar företagen en av världens starkaste koncerner inom hållbart byggande för framtiden med en omsättning på 13 miljarder kronor och 14 500 medarbetare spridda över samtliga kontinenter. För den svenska verksamheten medför fusionen framförallt att man får en ökad internationell närvaro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att WSP:s verksamhet en gång grundades på en stark lokal närvaro, och det perspektivet har man behållit under hela resan.

För Blekinge finns kontoret i Karlskrona, där ett 40-tal anställda ansvarar för WSP:s verksamhet över hela sydöstra Sverige. WSP erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling som omfattar i stort sett samtliga områden inom Hus och industri, Transport och infrastruktur samt Miljö.

Fusionen och WSP Sverige
Genivar har förvärvat samtliga aktier i WSP. För den svenska verksamheten medför fusionen bl.a. att man får en ökad internationell närvaro. Dessutom får svenska WSP ta del av Genivars kompetens inom för vår nation högaktuella områden som exempelvis gruvnäring och naturresurser.
Den kanadensiska företagsstrukturen är i många avseenden mycket lik den svenska, vilket skapar synergier där bredd och mångfald kännetecknar företagets anställda, dess kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Klimatfrågorna blir belysta ur tekniska, miljömässiga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Ny chef för Samhällsbyggnad i Karlskrona
Bland WSP:s kunder i Sverige finns hela skalan från de allra största till de mycket små företagen, samt större delen av landets kommuner och myndigheter. Karlskronakontoret besitter kompetens inom flera teknikområden som exempelvis vatten- och avloppsteknik, väg- och markteknik, geoteknik, landskapsplanering, trafik, förorenad mark, miljöjuridik, plan/MKB och projekt- och byggledning. Inom vissa områden verkar medarbetare från Karlskrona över hela landet.
– Vi medverkar i skarpa projekt landet över, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi har även varit med i vissa internationella projekt tillsammans med kollegor från hela världen, kommenterar Fredrik Kastberg, ny avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Karlskrona.
På Karlskronakontoret finns en bra blandning mellan yngre och erfarna konsulter där de mest erfarna har varit anställda i närmare 40 år. Kontoret är känt för hög kompetens och god gemenskap, har man en gång blivit anställd här så stannar man gärna kvar enligt Kastberg.
– Det finns goda möjligheter till nyrekrytering under 2013 eftersom vi växer kontinuerligt. Utmärkande för oss är att vi satsar på personalen, vi har en hel del utbildning inom företaget vilket gör att våra medarbetare kompetensutvecklas hela tiden. Vår vision är att växa, och vi gör det tillsammans med våra medarbetare.

Med i Karlskronas största miljöprojekt
WSP hjälper kunderna att förverkliga sina visioner om det hållbara samhället. Effektiv stadsplanering, energisnåla byggnader och lösningar för energieffektivisering – oavsett behov så kan WSP leverera en lösning som möter framtidens krav.
Det största tjänsteområdet i Blekinge är utveckling av ledningsteknik för vatten- och avlopp.
– Vi har varit med och är fortfarande en del av Karlskronas största miljöprojekt någonsin, nämligen byggnationen av Affärsverkens nya kraftvärmeverk i Bubbetorp. Kraftvärmeverket togs i drift under slutet av 2012. Vi är också delaktiga i Karlskronas vindkraftsstrategi, som i korthet innebär att vi hjälper kommunen hantera de viktiga etableringsfrågorna kring framtidens vindkraft. Vi brukar säga att vi lokalt har samtliga kompetenser som krävs för projekt inom samhällsbyggnadsområdet, allt från planarkitekter och trafikplanerare till geotekniker och landskapsarkitekter, förklarar Fredrik Kastberg.