Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

WSP bidrar till att lösa svåra klimatutmaningar

Klimatförändringarnas påverkan på miljön medför drastiska omställningar för hur vi lever och kommer att leva i framtiden. Kraftiga stormar, översvämningar och andra naturkatastrofer blir allt mer frekventa, och det finns inget som tyder på att trenden kommer att avta – snarare tvärtom. WSP är med och skapar framtidssäkra samhällen där både människor och miljö skyddas.

Magnus Gustafsson, multidisciplinär uppdragsledare på WSP i Halmstad, belyser att det som vi tidigare har tagit för givet kommer inte att vara det så länge till om samhället inte kan ställa om och säkra upp grundläggande funktioner.
– I Sverige är vi vana vid en näst intill oändlig tillgång till friskt vatten, avbrottsfri energitillförsel och välfungerande kommunikationer. Klimatförändringarna ställer allt på spel, tillägger VA-experten Bo Nilsson.
Mot den bakgrunden är det lätt att misströsta – men det finns enligt WSP fortfarande hopp om en ljus framtid om rätt insatser sätts in utan dröjsmål. Det handlar förstås om att klimatanpassa verksamheter, fastigheter och vägar så långt det bara är möjligt.

WSP har svaren
Den globala teknikkonsulten WSP erbjuder kunskap och stöttning kring teknikutveckling för att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. I Halmstad och Halland medverkar WSP i flera projekt med inriktning mot klimatanpassning och hållbar samhällsbyggnad.
– Eftersom stora delar av Hallands län, och då inte minst Halmstad, ligger lågt över havet är översvämningar sedan länge ett välkänt problem och ett hot mot verksamheter och människor i området, upplyser Mattias Svensson, multidisciplinär uppdragsledare på WSP.
WSP har sedan en tid tillbaka utfört mätningar och kartlagt risker i hamnområdet i Halmstad för att kunna presentera en utredning över framtida översvämningar.
– Utredningen visar att översvämningar kan inträffa och många verksamheter i hamnen är extra utsatta. Det är i dagsläget framförallt stora ekonomiska värden det handlar om, eftersom risken för människor anses vara mindre, berättar Thomas Storberg, kontorschef på WSP Halmstad.
WSP har stor erfarenhet inom området och det kan alla som vill klimatanpassa och framtidssäkra sin verksamhet dra nytta av.
– Vi arbetar mycket med klimatanpassning och utvecklar stöd för våra lokala hamnverksamheter, såväl som för hamnverksamheter på nationell och global nivå. Vår ambition är att sprida kunskap om varför man måste göra klimatanpassningar redan nu och därefter bidra till ett säkert samhälle, förklarar Petra Sörman, miljö- och hållbarhetsstrateg på WSP. Petra talade även på BPOs konferens där nio baltiska länder och dess hamnar samlades i Trelleborg i september i år för att diskutera hamnverksamheters framtid. Förutom hamnverksamheter är det oerhört attraktivt att bygga nya stadsdelar och bostäder i anslutning till vatten, även här är klimatanpassningsfrågorna oerhört viktigt och att kommunerna tänker till väldigt tidigt i processen. I detta arbete bidrar WSP till stor stöttning i mängder av olika teknikområden.

Återkommande hållbarhetsarbete
Det finns många andra exempel på hur WSP Halmstad utvecklar och har utvecklat hållbara lösningar som gör skillnad i praktiken. Det kan röra sig om allt från utredningar kring framtida översvämningar kontra vattenbrist i Halmstad till ett globalt arbete med ekosystemtjänster.
Dessutom bedrivs ett återkommande hållbarhetsarbete där WSP stöttar kommuner och myndigheter i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. WSP utvecklar just nu bland annat nya verktyg som kan hjälpa kommuner, myndigheter och byggherrar att planera för befintliga ekosystemtjänster och säkerställa dess existens. Ytterligare ett exempel på hur man kan säkra framtida värden, fast på ett naturligt sätt.