Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

WSP står väl rustade med BIM

Rönnskärsverken i Skelleftehamn är ett av världens modernaste kopparsmältverk och Europas största anläggning för återvinning av elektronikskrot. WSP var med redan på planeringsstadiet då den nya återvinningsanläggningen skulle byggas. Detta är ett av många exempel på WSP:s engagemang i hållbara Skellefteås utveckling.

WSP arbetar ofta med långa, mycket omfattande projekt där hela processen från plan till färdigt projekt kan ta upp till tio år. Samtidigt anlitas företaget tack vare sitt breda kunskapsområde av kommuner för byggnation av skolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Så är det också för WSP i Skellefteå.

Underlättar morgondagens byggnation
För att underlätta morgondagens byggnation av det hållbara samhället förlitar sig WSP mycket på BIM, Building Information Modeling, som kan ses som ett värdefullt verktyg under hela byggprocessen. BIM omfattar livscykelkostnader och tar hänsyn till de viktiga hållbarhetsfrågor som WSP också fokuserar på i sin hållbarhetspolicy.
I Skellefteå finns mycket kunskap kopplat till vidareutveckling av BIM, och man står väl rustade att möta framtidens utmaningar med ännu högre krav på resurssnålhet både ur ekonomiska såväl som miljömässiga synpunkter.
– BIM används numera i de flesta projekt och var även avgörande under planeringen av den nya återvinningsanläggningen i Skelleftehamn, informerar Johan Saadio, gruppchef VVS-teknik.

Tillväxt kräver bättre infrastruktur
Skellefteå är en av norra Sveriges mest tillväxtbenägna kommuner. Tillväxt kräver dock att mer resurser avsätts för ytterligare utveckling. Så är det inte minst för gruvnäringens tillväxt i Norrland, som kräver bättre infrastruktur än den som finns idag.
– Vi ser en stark tillväxtpotential här i Skellefteå men samtidigt brottas vi med flera utmaningar, där bristande infrastruktur är en. Det är väl känt för oss här uppe att järnvägen skulle behöva rustas upp på flera ställen. Godsflödet ökar, men kapaciteten är begränsad. Att rusta upp Norrlands järnväg borde därför vara av högsta prioritet om vi tänker oss att industriell tillväxt är fortsatt viktig för Sverige, säger avdelningschef Anders Enquist på WSP Byggprojektering.
Enquist berättar att Norrbotniabanan är en prioriterad bansträckning ur EU-perspektiv men att sträckningen inte nämns avsevärt i Sveriges nationella plan för utveckling av infrastrukturen.
– Att bygga färdigt en kustjärnväg skulle vara oerhört bra för hela Sverige, Norrland och inte minst för Skellefteå, anser Anders.

Ser möjligheter
Kollegan John Eriksson, avdelningschef WSP Systems, ser stora möjligheter i samband med framtida upprustningar av den norrländska järnvägen.
– Framförallt ser vi stora möjligheter med BIM, där vi exempelvis i ett järnvägsprojekt kan föra in mer information på ritningar som kunden har nytta av när projektet är genomfört och går in i driftfas och senare i ett serviceskede. Vi ser givetvis mycket ljust på framtiden. Även om järnvägssatsningar kan dröja så är ett stort antal andra lokala samhällsprojekt på gång som samtliga har en avgörande roll i Skellefteås hållbara framtid.