Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

WSP väljer tekniklösningar efter verkliga behov

WSP är ett globalt analys- och teknikkonsultbolag med cirka 500 kontor världen över. Då WSP medverkar i många av Sveriges främsta projekt kan global erfarenhet och kunskap ofta komma väl till pass.

WSP arbetar med i princip allt som kan kopplas till byggnation och samhällsutveckling, från idé och planering till projektering och genomförande. Inget projekt tycks för stort – vid behov kan WSP ta in kompetens för att lösa mångåriga, storskaliga projekt i flera steg. Samarbete mellan tekniska discipliner genomsyrar alla större projekt och åtaganden inom WSP.

Involverar ofta flera tekniska discipliner
WSP har mycket stor vana av att genomföra projekt med ett flertal tekniska discipliner. För ett i södra Sverige aktuellt sjukhusprojekt har projekteringsledaren ett stort ansvar att se till så att samarbetet sker mellan tekniska discipliner.
– Samarbetet sker genom löpande avstämningar mellan discipliner och tydliga spelregler om hur vi jobbar tillsammans för att erbjuda kunden den absolut bästa lösningen, säger Patrik Helin, avdelningschef på WSP i Kalmar.
Kommunikationsplanen som tas fram i planeringen av uppdraget är en viktig del för att arbetet görs på ett kvalitetssäkrat sätt. Kommunikationsplanen ska säkerställa att alla projektmedlemmar får den information de behöver och i rätt tid.
– Med vårt projektledningssystem och systematiska arbetssätt samt med den uppdragsspecifika kommunikationsplanen är vi övertygade om att vi kan leda detta uppdrag på ett mycket professionellt sätt så att samarbetet och kommunikationen mellan olika discipliner och projektorganisationen i sin helhet fungerar på ett föredömligt sätt, fortsätter Patrik Helin.

Teknik som passar verksamheten
WSP:s högsta prioritering vid val av tekniklösning till projektet är verksamheten. Tekniklösningarna ska säkerställa att önskvärd vård ska kunna bedrivas i byggnaden. I ett sjukhus, speciellt med avancerad vård, måste tekniklösningar vara robusta, driftsäkra och det måste finnas redundans i systemen. Detta utesluter inte ett innovativt tänkande men valda tekniklösningar måste vara väl beprövade.
– Våra tekniklösningar ska skapa ett inomhusklimat med bra luft och rätt temperaturer vilket gagnar både personal och patienter. Patienterna upplever sjukhusvistelsen mer trivsam. Arbetsmiljön på ett sjukhus är ofta stressig och kräver prestationer under svåra omständigheter. Ett bra inomhusklimat förbättrar personalens prestationer, minskar sjukfrånvaro och leder till en allmänt bättre trivsel, förklarar Patrik Helin.
För att möta sjukvårdens ständiga utveckling med nya arbetsmetoder är det viktigt att generella och flexibla tekniklösningar byggs in. Valda tekniklösningar måste vara flexibla och utföras så att byggnaden kan användas för olika funktioner. WSP projekterar installationerna med stor flexibilitet för kommande ombyggnationer samt för att minimera störningar i pågående verksamhet.
WSP har med sin stora erfarenhet av sjukhusprojektering förutsättningar för att skapa både robusta, innovativa och flexibla lösningar för det aktuella projektet.