Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

AB Nybrobrunn skapar tillväxt

Årsskiftet 2008/2009 genomförde Nybro kommun en samverkan på stödjande funktioner för ett växande och utvecklande näringsliv. Numera är allt samlat under ett och samma tak. Tillsammans med kommunens tjänstetjänstemän och politiker samt företagare diskuterar AB Nybrobrunn fram strategier och aktiviteter för vidare utveckling. Verksamheter och funktioner som ingår är: Närings och utvecklingsfrågor, Kompetensutveckling för vuxna, Företagsetableringar, Nyföretagande och Projektkontor i kommunens koncernbolag – AB Nybro brunn. Tanken bakom detta var att få en organiserad och flexibel arena byggd på närhet och interaktivitet mellan de grundläggande faktorerna för att skapa tillväxt- Kompetens, Kreativitet, Innovation, Utveckling- och människorna.

I Nybro kommun, som har starka traditioner inom handel och industri, finns såväl små entreprenörer som stora internationella företag. Det är branscher som glas, trä, papper och metall. Formgivning och design är betydelsefullt för utvecklingen och kommunen samarbetar med Linnéuniversitetet. Som exempel kan nämnas Designhögskolan. På senare år har nya områden utvecklats och många av kommunens företag är ledande underleverantörer inom teknik, graf och design. Flyg och fordonsindustrin, Förpackningar och emballage, Betong och cement, skärande bearbetning för verkstadsindustrin och Interiör produkter inom Trä och glassektorn är några exempel. Dessa företag erbjuder specialkompetens och produktion. Innovation och utveckling genom samarbete är viktiga ledord för AB Nybro Brunns verksamhet. Kommunen har ett stort antal lokala, regionala, nationella och internationella projekt inom berörda verksamhetsområden. Utvecklingen går snabbt i dag och Nybro Brunn vill vara med och förändra. Kommunen ser ljust på framtiden och hoppas på samarbete med flera länder både inom och utanför EU.

Yrkesutbildningar som näringslivet efterfrågar
– Industrin går bra berättar Håkan Dahlgren, Bolagets VD och Näringslivschef. Industrin för tunga glas och trätransporter sätter upp kombiterminal för järnväg och lastbil här i Nybro. Här behövs kompetent arbetskraft och vi satsar hårt på yrkesnivå utbildningar i länet. Det är viktigt för framtiden. Vi måste rikta utbildningarna mot de behov som näringslivet har. Nybro Brunn är unik med sin satsning på yrkesutbildningar inom näringsgrenarna träd och smide. Vidare finns ett stort behov av kompetent personal inom glasnäringen, transport, näring, omsorg och sjukvård. Problemet är att det är svårt att locka människor till dessa utbildningar. Speciellt när det gäller träindustrin. Det är få sökande till de utbildningarna. Sedan år 2008 har vi samarbete med kommunledningen när det gäller utbildningsfrågor och vi har utbildningsaktörer vid universitetet. Många studenter är intresserade och glasnäringen är populär. Håkan Dahlgren berättar vidare att det kommer att vara ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Inom några år sker stora personalavgångar och då behövs vuxen media studerande. Även Nybro Brunn som industrikommun minskar och behovet ökar inom besök och tjänstesektorn. Genom vårt samarbete kan näringslivet fortsätta att utvecklas. Kommunen får den kompetens de behöver. Det är bra med ett regionalt samarbete och vi kan skapa bredare lösningar. Nybro Brunn har 50 anställda och en omsättning på 40 miljoner. Svepac är en stor utvecklingsdel.

Samverkan,utveckling, tillväxt och trygghet
Bolagets utbildningar sker på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildningar, och förenlig verksamhet. AB Nybrobrunn vänder sig till organisationer och företag som vill och kan växa. Bolaget samverkar med organisationer (privata, statliga, regionala och kommunala), Högskolor och universitet, Nätverk (lokala, regionala, nationella och internationella). AB Nybrobrunn fungerar som kommunens Projektkontor. Bolaget leder, utbildar, stöttar och genomför olika näringslivs- och kompetensutvecklingsprojekt i regionen för kommun, stat och/ eller företag. DIVA-projektet (driv- idé- vägval- ambition) är ett samarbetsprojekt som vänder sig till personer (18–30 år) som behöver finns nya vägar till arbete och utbildning Allt sker utifrån ett individperspektiv och innefattar samtal, aktiviteter arbetsprövning, arbete/utbildning och starta eget. Slutligen görs en handlingsplan för framtiden.

Nybro moderniseras
Nybro är inne i ett moderniseringsskede avseende infrastruktur, näringsliv och boende i kommunen. Här byggs och planeras bl.a nya bostadsområden, uppgradering görs av väg och- och järnvägsnät, ett nytt värmekraftverk, samt en halkbana för tunga fordon planeras, ny industrimark har tagits fram, nya skolbyggnader byggs och en ny ishall planeras. Allt detta leder till att intresset för kommunen ökar, dels vad det gäller att bo och leva dels vad gäller att bedriva näringsverksamhet i Nybro.