Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Akademin för hälsa och Arbetsliv (AHA) får nya ämnesgrupper

Konkurrensen mellan olika lärosäten ökar och Högskolan och Universitetsvärlden avregleras. 1/1 år 2010 omorganiserades Högskolan i Gävle. Ämnesgrupperna Socialt arbete (V-inst) och psykologi (P-inst) återfinns numera inom akademin för Hälsa och Arbetsliv. Inledningsvis vill avdelningen forma och utveckla en forskningsmiljö som fokuserar på ett hälsofrämjande arbetsliv och år 2011 kommer studenterna att erbjudas ytterligare ett utbildningsprogram. Som en ytterligare åtgärd tänker avdelningen göra en särskild satsning på uppdragsutbildningar.

Utökade och omvandlande kurser
Högskolans nya organisation och avdelningen för socialt arbete och psykologi är ett år gammal. -Vi kommer att satsa på våra utbildningsprogram, socionom och P-A programmet. P-A står för personal och arbetsliv berättar Igor Knez, professor i psykologi och avdelningschef. Satsningen ligger på uppdragsutbildningar gentemot näringsliv och organisationer och helt kundspecifika utbildningar. Exempelvis är P-A utgångspunkt inom psykologin klockren för beslutsfattare inom näringsliv och vissa inom HR (human relation) området. Studenterna inom båda våra utbildningsprogram är knutna till olika organisationer för praktik, exempelvis ett trettiotal företag och organisationer inom PA-programmet och Kommun och Landsting inom siconomprogrammet. Vi har cirka 40 anställda inom vår avdelning.- Personalchefer och andra ledarbefattningar kan framöver erbjudas vidareutbildningar i ledarskap eftersom vi nästa år kommer göra särskilda satsningar på uppdragsutbildning fortsätter Igor Knez. Vårt socionomprogram är svenskt/internationellt med både fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Avdelningens forskning kommer att breddas och utvecklas framförallt mot hälsofrämjande arbetsliv. Satsningens omfattning är att förbättra arbetslivet och sammankoppla teori, metod och praktik. Akademin hoppas vidare på att få examensrätt nästa år för forskarutbildning inom hälsofrämjande arbetsliv. Avdelningen, som redan i dag, erbjuder fristående kurser från A-D nivå inom det beteendevetenskapliga området, kommer på sikt att presentera ytterligare ett utbildningsprogram inom kriminologi. Starten är planerad till år 2012.

Ökat tryck på kriminologiutbildningar
Många människor lever i dag med hot och våld, rädsla och otrygghet. En del har, på grund av, olika anledningar fastnat i den brottsliga världen. Vi har många sökande till våra fristående kurser i kriminologi. Studenterna eftersträvar kunskap när det gäller förståelse, förklaringar brottsförebyggande åtgärder. Den här sortens utbildning med en blandning av kriminologi, socialt arbete och psykologi saknas i dag i Sverige. Efter avslutad utbildning kommer studenterna att kunna arbeta inom såväl statlig som kommunal verksamhet med dessa frågor.

Avreglering och ökad konkurrens1
Tack vare avreglering och ökad konkurrens mellan olika lärosäten är satsningen på uppdragsutbildningar långt framskriden. Avdelningen kommer genom uppsökande verksamhet och marknadsföring att omvandla lämpliga utbildningsprogramkurser. Arbetsliv och arbetsmiljö förändras och vi vill fokusera på utbildningsbehoven. Som ett led i utvecklingsplanerna är kvalitetsarbete en viktig länk. Avdelningen arbetar också med den pedagogiska utvecklingen samt ökar sitt samarbeta med akademiska lärosäten, både, nationellt och internationellt. Slutligen kan nämnas att skolan planerar en P-rikskonferens år 2012.