Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Akademiska Sjukhuset – arena för produktutveckling

Möten mellan patienter och personal föder ofta idéer som leder till bättre och effektivare produkter. Att tidigt under utvecklingen ha tillgång till vårdmiljö och användare är effektivt för att korta utvecklingstiden och nå kommersiell framgång. I praktiken kan det innebära att krav stäms av för att bekräfta att den tänkta produkten möter ett behov eller att utformningen diskuteras för att säkerställa att produkten är användarvänlig. På Akademiska sjukhuset finns också förutsättningarna för att ta fram de kliniska data som behövs för att visa att en produkt uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effekt.

Innovation Akademiska, en enhet på Akademiska sjukhuset som jobbar med innovationsutveckling, är en del i sjukhusets långsiktiga ambition att vara Det Innovativa sjukhuset. Innovation Akademiska har således i uppdrag att skapa en mötesplats för personal och företag för utveckling och test av nya produkter.
– I praktiken jobbar vi på två sätt för att skapa själva mötesplatsen. Vi fungerar för det första som kontaktpunkt för företag, små som stora, som utvecklar och behöver testa medicintekniska produkter. För det andra så fokuserar vi mycket på att fånga upp innovativa idéer från personalen, berättar Annika Remaeus, projektledare Innovation Akademiska.
På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns sedan 2010 en testbädd för medicinteknik. Hit kan företag vända sig för att få kontakt med experter i syfte att tidigt stämma av krav på produkter och samtidigt utvärdera om produkten möter ett reellt behov på marknaden. Dessutom ges möjlighet att testa och utvärdera säkerhet och effekt hos produkten.

Möjlighet till experthjälp via testbädd
Det finns flera exempel på frågeställningar som har nått testbädden under 2011. Ett projekt handlar om utvärdering av medicinska risker kopplade till produkter mot snarkning och sömnapné. Problem med snarkning drabbar många och det räknas idag som en folksjukdom. Förutom att vara ett socialt hinder ökar också risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt hos dem som snarkar ljudligt.
– Effektiva lösningar efterfrågas av många och testbädden kan bidra till att korta tiden för utveckling och visa att produkterna är säkra och har effekt, förklarar Annika Remaeus.
Ett annat projekt handlar om att göra en klinisk utvärdering och testa rehabiliteringsutrustning som möjliggör nya typer av övningar och mätningar. Det är företaget InMotionIntelligence i Västerås som har utvecklat en helt ny typ av träningsutrustning där motstånd genereras av en motor istället för av viktplattor och där sensorer mäts kraft, effekt och hastighet i rörelsen. Företaget har kontaktat testbädden för att ta fram de kliniska data som behövs för att kunna CE märka produkten som en medicinteknisk produkt.
Rätt information kan vara avgörande för om ett företag ska våga starta nya projekt eller utveckla användningen av en produkt inom ett nytt område. Via testbädden har företag möjlighet att rådgöra med experter inför dessa beslut är ett bra sätt att sänka risker och fatta välgrundade beslut och det är också ett sätt för vården att kommunicera ut sina behov. Som exempel, under 2011 kopplade testbädden kliniska experter till ett medicintekniskt projekt inom behandling av prostatacancer.

Fångar personalens idéer
I arbetet med sjukhuspersonalens idéer har man identifierat en stor mängd innovationer som har potential att öka säkerheten i vården och göra den effektivare.
– Vi stöttar personalen i att utveckla sina idéer från att vara just idéer till att bli verkliga prototyper som kan visas och testas. Vi ser till att det finns en infrastruktur för att fånga upp idéerna och att de kan komma vidare till det etablerade och välfungerande innovationssystem som finns i Uppsala, fortsätter Remaeus.
Anställda på Akademiska sjukhuset har genom Innovation Akademiska utvecklat flera produkter och lösningar som idag används på sjukhuset. Ett exempel är IZYWRAP, ett skallförband utvecklat för att underlätta för vårdpersonalen. Vid omläggning med ett traditionellt skallförband måste personalen lyfta patientens huvud under hela förbandsläggningen, medan man med IZYWRAP endast behöver lyfta huvudet en gång för att placera förbandet. Innovatören Ragnhild Klum Nyberg har patent på sitt förband som finns på marknaden och används på Akademiska sjukhuset.
Planerad elkonvertering innebär att man under narkos påverkar hjärtat med elektrisk energi för att korrigera hjärtats rytm. Innovatören Elisabet Piehl har arbetat som anestesisjuksköterska sedan 1974 och har i sitt arbete mött patienter som skadats vid behandlingen och också upplevt stark oro vid upprepad behandling. Då lämpliga produkter saknades löste Elisabet själv problemet och har nu patent på en produkt som förhindrar bett och tandskador i samband med elkonverteringar, AntiBettex.
MedMark är ett etikettsystem som underlättar för säker beredning av läkemedel, särskilt i kritiska situationer när det är bråttom. Innovatörerna Joakim Engström (sjuksköterska) och Henrik Reinius (läkare) har själva upplevt frustration över att inte tillräckligt snabbt kunna leverera korrekta och tydliga etiketter i situationer när det varit bråttom. Deras lösning har fått mycket positivt gensvar och används idag på flera avdelningar på sjukhuset bland annat intensivvårdsavdelningen och att starta försäljning till andra sjukhus ligger närmast i planerna.

Innovation Akademiska i korthet
Annika Remaeus och Annilla Edeholm är innovationskoordinatorer och utvecklar arenan för produktutveckling på Akademiska sjukhuset i samarbete med Vinnova, Uppsala Bio, Almi, Uppsala Innovation Center, Regionförbundet och Uppsala Kommun. Innovation Akademiska är en av sex Vinnovafinansierade slussar inom hälso- och sjukvården.