Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Akademiskt förankrad kunskapsbas för optimering av framtidens biobränslen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskar och undervisar om förutsättningarna för liv och en hållbar utveckling. Det handlar framförallt om att vi ska ta vara på och bruka naturens resurser så att kommande generationer också kan ta del av dem. SLUs enhet för Biomassateknologi och Kemi (BTK) har som målsättning att genom högkvalitativ forskning och undervisning bidra till den hållbara samhällsutvecklingen där förnyelsebar biomassa från växter, i kombination med kretsloppsprodukter, utgör basen för produktion av framtidens energi- och industriråvaror.

En stor del av BTKs verksamhet bedrivs idag vid deras forskningspilot Biobränsletekniskt centrum (BTC). Det viktigaste området är förädling av biomassa till fasta biobränslen. Pilotanläggningen är unik i hela Europa eftersom den samtidigt är knuten till akademin. Inom BTC, som togs i drift år 2000, samverkar SLU med andra lärosäten och forskningsinstitutioner, däribland Umeå universitet.

Testar råvaror från hela världen
Inom BTC finns möjlighet att med hög precision sönderdela, blanda och förädla torra biomassaråvaror till briketter, pellets och pulver. Vid SLU fokuserar man framförallt på förädling till pellets.
– Vi söker förbättra processen med effektivare förädling och lägre kostnader som resultat. Mycket handlar om att vidga råvarubasen och ta vara på mer, samtidigt ska vi producera en jämn och hög pelletskvalitet, förklarar Michael Finell, föreståndare för BTK. Han leder även forskningsprogrammet Pelletplattformen som nyligen fick ett stort anslag från Energimyndigheten.
Sedan 2004 driver BTK (där BTC ingår) samarbeten med den svenska pelletsindustrin för utveckling av hela förädlingsprocessen – från råvaruselektion till optimering av förbränningsegenskaper. Inom BTC-piloten testas också råvaror från hela världen i syfte att jämföra kvalitet och prestanda. Man har bl.a. testat flera olika material från Kina som ett steg mot centrets internationalisering.

Bioraffinaderier – framtidens bränsleproducenter
Tack vare sin unika kompetens har BTK-gruppen vid SLU utvecklat samarbete med bl.a. Processum i Örnsköldsvik inom bioraffinaderiområdet. Michael Finell berättar att BTC kan ses som ett mekaniskt bioraffinaderi. BTK har testat olika produkter för förädling i samverkan med Processum och planerar även på ett djupare samarbete under 2012.
– Vi samverkar med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet inom ett annat stort projekt rörande bioraffinering, Bio4Energy. SLUs del omfattar företrädesvis forskning i metoder för sönderdelning och fraktionering av råvarorna. Från och med i år har vi full finansiering i projektet och ser mycket positivt på de kommande årens utveckling, fyller Torbjörn Lestander i. Han är docent i biomassateknologi och leder forskargruppen inom Bio4Energy.

Ökad efterfrågan kräver större mångfald av råvaror
Finell och Lestander uppger att önskvärda egenskaper hos förädlade biobränslen är bl.a. hög energitäthet, god lagringsbarhet, goda hanteringsegenskaper och frånvaro av föroreningar eller ämnen som stör förbränningsprocessen. Stamved har en hög råvarukvalitet och är homogent med minimala föroreningar, en kraftigt ökande efterfrågan på förnyelsebar energi kräver dock att man börjar undersöka möjligheter för utvinning av biobränslen ur en stor mångfald av produkter, även mindre ädla råvaror.
– Därför använder vi snabba metoder för att karakterisera olika biobaserade råvaror t.ex. med röntgen och nära-infraröd tekniker. Bättre kunskap om bioråvaran på väg in i en process kan ge stora vinster i framtiden, säger de båda entusiastiskt.

BTKs forskare utvecklar en kunskapsbas för optimering av framtidens biobränslen där forskningen i första hand finansieras av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Pelletsindustrins riksförbund, Processum Biorefinery Initiative AB, Värmeforsk, EU samt Skogs- och jordbrukets forskningsråd. Forskningspiloten BTC har också finansierats av bl.a. Miljödepartementet, Umeå Energi AB, Bühler AG, Storuman Energi AB samt Vattenfall AB.