Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson: ”Äldreomsorgen är en framtidsbransch”

Demografiska trender i Sverige visar på ett stadigt ökande behov inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är en av få branscher som kan garantera jobb i framtiden, menar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Här finns stor potential för både privata och ideella aktörer att utveckla en lukrativ verksamhet tack vare den nya lagen om valfrihetssystem.

Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 1 januari 2009. Effekten är redan påtaglig, och innebär inte enbart stora möjligheter för privata aktörer att utveckla sina verksamheter inom vård och omsorg, utan även ett större kvalitetsutbud för vårdtagarna. Detta gäller inte minst inom äldrevården, som är en av landets mest substantiella framtidsbranscher.
– Genom att införa LOV flyttar vi makten till de äldre, poängterar Maria Larsson. Tidigare har det inte funnits stora möjligheter att kunna byta vårdgivare om man inte varit nöjd. Genom LOV ökar vi möjligheterna för de äldre att få mer en anpassad omsorg som de känner sig bekväma med.

Kvalitetskonkurrens
Kommuner och landsting väljer själva om de vill införa valfrihetssystem. Maria Larsson förklarar att man ger lika villkor för alla aktörer, eftersom LOV inte påverkar priset.
– Man kan säga att kommuninvånarna faktiskt kräver ett mer anpassat system, där man har en rad olika aktörer att välja mellan. Det ligger därför i allas gemensamma intresse att valfrihetssystem införs så långt det är möjligt. Jag vill också poängtera att LOV banar väg för ett kvalitetskonkurrenssystem, inte ett priskonkurrenssystem. De som erbjuder en god äldrevård är också de som kommer att se tillväxt.
Välfärdsutvecklingen i vårt land innebär att medellivslängden ökar. Samtidigt ökar även behovet av en högkvalitativ och flexibel äldreomsorg, som kan tillgodose individuella behov. Människor är olika och har således olika behov.
– Vi slutar inte att vara oss själva bara för att vi blir äldre. Äldreomsorgen ska kunna tillgodose skiftande behov, det ska råda en mångfald både vad gäller tjänster och personal. I framtiden kommer exempelvis behovet av vårdpersonal som talar olika språk bli större.

Explosion av entreprenörskap
Tack vare LOV kan privata aktörer utveckla sina verksamheter, Larsson tror på en explosion av entreprenörskap i både små och stora kommuner.
– Vi har tidigare varit dominerade av centrala tjänster. Nu välkomnas istället mångfald i form av nya aktörer på en marknad som i allra högsta grad erbjuder goda möjligheter att göra karriär. Det finns bl.a. stora möjligheter för befintlig personal inom äldrevården att utvecklas och öppna eget.
Stor potential finns även för mindre vårdföretag att växa. Det omfattar alla typer av vårdgivare, nu i startgroparna framförallt aktörer knutna till hemtjänsten och äldreomsorgen.

Mer om LOV
Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av vårdgivare (gäller även stöd och omvårdnadstjänster) till brukaren eller patienten. Idag har ca 115 kommuner tagit beslut om att införa valfrihetssystem, och fram till 2011 kommer antalet kommuner som omfattas av LOV troligtvis att vara omkring 200.