Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ambassadörer för Göteborgs universitet och Sverige

Till Göteborgs universitets tillväxtambition hör bland annat att arbeta för en ökad internationalisering. Sedan något år tillbaka har man därför börjat etablera samarbeten runtom i världen som bygger på en strävan efter att bygga upp det globala universitetet. Vid Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion har Professor Åke Sander med forskargrupp drivit ett projekt tillsammans med ett antal universitet i Indien sedan flera år. I fjol fick gruppen medel från Göteborgs universitet för att utveckla projektet ytterligare och idag börjar vi se resultat av ett mycket lyckosamt transnationellt samarbete.

go:India är ett projekt vid Göteborgs universitet som drivs i syfte att främja utbyte och samarbete med indiska partneruniversitet. Projektet inleddes under 2011 och kommer att fortsätta i en första fas fram till 2013. Ambitionen är att inom go:India utveckla, samordna och formalisera interaktioner mellan institutioner vid Göteborgs universitet och de indiska partnerinstitutionerna, samtidigt som man strävar efter att bygga upp relationer med andra svenska universitet som har liknande intressen, dvs. vill arbeta med och i Indien.
– Flera institutioner vid Göteborgs universitet är involverade, i samarbetet representeras allt från medicin och teknik till socialt arbete och konstnärliga inriktningar, berättar Åke Sander.

Utmaning – Sverige behöver fler studenter
Den långsiktiga visionen med go:India är att det ska etableras ett bestående multidisciplinärt nätverk med starka strategiska avtal som gynnar alla parter.
– Vi har bedrivit fältstudier i Indien under en längre tid för att öka vår kunskap om landet men också för att presentera svensk kompetens för potentiella indiska partners.
Med tanke på den demografiska utveckling som sker i vårt land behöver vi få hit fler unga som har en stark drivkraft, vi kommer inom en snar framtid att behöva betydligt fler studenter än vad Sverige kan erbjuda, och Indien behöver fler utbildningsplatser.
– Kunskapsutbyte med Indien är en bra lösning på problemet, men då måste de också veta att vi finns. Vi agerar därför lite som ambassadörer för Göteborgs universitet, men också för Sverige som attraktivt studieland generellt, säger Åke Sander avslutningsvis.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Grunden för utbildning och forskning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är studier av människan och mänskliga sammanhang i litterära, filosofiska, vetenskapliga, politiska och religiösa kulturyttringar från äldsta tiders stentavlor till våra dagars digitala medievärld. Här erbjuds studier på grund- och avancerad nivå samt även på forskarnivå. På institutionen finns även lärarutbildning i religion och svenska samt utbildningsprogram i religionsvetenskap respektive teologi. Institutionen bildades 2009 genom en sammanslagning av huvudämnena litteraturvetenskap, dramatik, idé- och lärdomshistoria samt religionsvetenskap.