Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Arbetslivsresurs – långsiktig partner för utveckling av individer och organisationer

Arbetslivsresurs är din HR-partner inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Våra kunder finns inom privata och offentliga företag och organisationer.
Under processens gång stödjer vi människan, organisationen och fackliga företrädare.

Vi är specialister på att utveckla människor utifrån beprövad metodik grundad på kunskap från de mest komplexa uppdragen. Årligen stödjer vi ca 15 000 i personer att identifiera sina styrkor och möjligheter. Genom att utveckla människor utvecklar vi organisationer. Vi uppnår resultat, både mänskliga och ekonomiska och bidrar till ett friskare arbetsliv.

Grundbegreppet är att allt handlar om människor. När individ, grupp och chefer utvecklas så utvecklas också hela organisationer. Medarbetarna är företags och organisationers främsta resurs, därför är det också oerhört viktigt att satsa på att utveckla denna tillgång.

Skapa trygg ledarroll
Linda Carlsson är konsult inom HR-området samt Certifierad Executive Coach och arbetar på Arbetslivsresurs i Blekinge. Hon håller i ett antal seminarier där man berättar om Chefs- och ledarcoaching, en tjänst som vänder sig till personer i ledande positioner som vill ta ledarskapet ett steg längre, utvecklas i sin roll och bli mer medveten om ledarskapets påverkan.
Genom chefs- och ledarcoaching hjälper Arbetslivsresurs individen att nå nästa nivå i sitt ledarskap, och företaget vinner samtidigt på att medarbetaren blir mer effektiv och framförallt trygg i sin roll som ledare.
– Upplägget kan se olika ut beroende på det aktuella behovet, generellt så träffas ledare och coach tio gånger under en sexmånadersperiod, förklarar Linda. Man arbetar då med personlig utveckling samt utveckling av ledarrollen och strategiskt förändringsarbete. Syftet är att coachen ska tillhandahålla de verktyg som behövs för att chefen eller ledaren ska kunna utvecklas och ta ledarskapet till nästa nivå

Arbetar proaktivt
Genom att arbeta proaktivt kan antalet sjukskrivningar minska, och antalet omställningar minimeras på företagen.
– Vi är en partner som är med hela vägen, under motgång såväl som i medgång. Det är viktigt att man inte tappar kontakten när företagen mår bra, det är då vi kan utveckla verksamheten genom att utveckla chefer och ledare ytterligare. Genom att hitta långsiktiga lösningar för organisation och medarbetare ökar affärsframgångarna, företagen blir en mer attraktiv arbetsgivare och får starkare ställning vid konkurrens.
Ledare skapar trender och atmosfär i företagen. Linda förklarar att det handlar om tre roller – chef, ledare och coach, där samtliga delar förenas till ett gott ledarskap.
– Genom att skapa balans mellan de tre rollerna får man ett utvecklande ledarskap som främjar tillväxt i organisationen. För att skapa långsiktig förändring som ger vinster för såväl medarbetare och organisation är det viktigt med ett kontinuerligt arbete, där uppföljning och återkoppling är ledord. Sammanfattningsvis handlar det om att vi hjälper organisationer och företag att bättre förstå och genomföra förbättringar, att öka effektiviteten och prestationsnivån, avslutar Linda Carlsson.

Arbetslivsresurs på ett ögonblick
Arbetslivsresurs har mer än 20 års branscherfarenhet och är därmed ett av landets ledande företag inom organisationsutveckling, omställning, hälsa och rehabilitering. Med 250 medarbetare på 40 orter hjälper Arbetslivsresurs årligen 15 000 personer att identifiera sina styrkor och möjligheter. Statistiken visar att inom omställning så hittar 8 av 10 nytt jobb, detsamma gäller inom hälsa och rehabilitering där 8 av 10 bryter sin sjukskrivning, och kundnöjdheten ligger på 90 procent.