Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke

Legitimerade arbetsterapeuter kan arbeta inom en rad olika verksamheter idag. Förutom inom offentlig och privat sjukvård finns stora möjligheter för en vidare karriär med spännande uppdrag på bl.a. Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Här finns ett ökande behov av arbetsterapeutens kompetens för att underlätta utredningar av olika ärenden gällande ohälsa och sjukskrivningar.

Arbetsterapiutbildningen vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, ges på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Utbildningen fokuserar på kunskaper om människans aktivitet och sambandet mellan meningsfull aktivitet och hälsa. Det handlar både om arbete och fritid.
Utbildningen är yrkesinriktad och leder till en karriär inom rehabilitering, habilitering och inom hälsofrämjande arbete. Arbetsmarknaden ser ljus ut för arbetsterapeuter, det råder en allmän brist på den här typen av kompetens inom ett flertal områden, då arbetsterapeuter förutom inom vårdsektorn även kan arbeta med utredningar och hälsoåtgärder på uppdrag av offentliga organisationer och myndigheter.

Aktivitetsperspektiv även i forskningen
Vid Medicinska fakulteten finns en avdelning för arbetsterapi och gerontologi, med två forskargrupper. Inom ämnesområdet arbetsterapi bedrivs forskning inom bl.a. aktivitetsvetenskap, tillgänglighet och användbarhet i fysisk miljö samt engagemang i vardagslivets aktiviteter.
Den gerontologiska forskningsinriktningen benämns även miljöinriktad gerontologi och tar främst sin utgångspunkt i en ekologisk modell om åldrandet, där relationerna mellan personen och miljön är centrala.
Pågående forskning omfattar t ex utveckling av bedömningsinstrument och utveckling och utvärdering av interventioner, ur såväl klient- och behandlarperspektiv som ur organisations- och samhällsperspektiv.

Skapar balans i vardagslivet
Arbetsterapeutens ansvarsområde omfattar människor överallt i samhället. Stress, överbelastning och understimulering är huvudområden, och det handlar idag om större grupper.
– Vi fokuserar mycket på att skapa balans. Individer måste finna en balans i vardagslivet för att kunna fungera även i arbetslivet och vara en tillgång för arbetsmarknaden, förklarar Lena-Karin Erlandsson, gruppchef vid Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi. Oavsett verksamhetsområde, så handlar arbetsterapi om att skapa meningsfull sysselsättning för människor som tillfälligt eller långvarigt upplever problematik i sin vardag.

Ett framtidsyrke
Arbetsterapiutbildningen breddas nu och ett övergripande aktivitetsperspektiv integreras ytterligare.
– Detta är helt klart ett framtidsyrke för den som är kreativ i sin kompetens. Jag syftar på alla nya möjligheter som finns för arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter kommer att arbeta med andra nya grupper i samhället och exempelvis bekämpa utanförskapet som finns bland arbetslösa och sjukskrivna i Sverige, avslutar Erlandsson.

Maria Lind