Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Arkivering som säkrar kunskap

Hur bevarar man all information som alstras inom det privata och det offentliga? Det försöker forskning vid Mittuniversitetet hitta en lösning på. Och behovet är stort.
– Det finns en stor marknad för den här typen av tjänster, och den expanderar ständigt, säger Göran Samuelsson, projektledare.

I alla verksamheter blir informationen en allt viktigare och värdefullare tillgång. Vid Mittuniversitetets Centrum för digital informationsförvaltning, CEDIF, hanteras alla frågor i det ständigt ökande informationsflödet. Verksamheten täcker allt inom informationshantering – från uppkomst till långsiktig lagring.

– Det traditionella arkivet genomgår en stor förändring. Vi talar numera om det moderna elektroniska arkivet, och även om informationen blir mer tillgänglig tack vare teknikens framsteg så står vi inför andra utmaningar, inte minst gällande säkerheten, säger Göran Samuelsson.

Viktigt för alla
Både privat och offentlig sektor är intresserade av att bevara information. För många verksamheter är tillgång till äldre information dessutom helt avgörande för att man ska kunna dra slutsatser i viktiga beslutsprocesser. Eftersom informationsförvaltning finns överallt i samhället finns det också oändligt många exempel på hur behoven ser ut, från uppföljning av regelverk till spårbarhet av livsmedel, menar Göran Samuelsson.
– De största och mest tillväxtbenägna företagen i världen är aktörer som hanterar, paketerar och transporterar information. Det är namn som de flesta känner igen, som Apple, IBM, Google och så vidare. Det finns med andra ord en stor marknad för informationsrelaterade tjänster, säger han.

Ett kulturarvsprojekt i tiden
Även inom offentlig sektor finns stora medel avsatta för informationsförvaltning. Ett exempel är Digidaily, som handlar om att göra dagstidningar från gångna sekler tillgängliga digitalt. Mittuniversitetet samverkar här med Riksarkivet och Kungliga biblioteket för att få fram effektiva metoder för digitalisering och texttolkning.

– Digidaily kan betraktas som ett kulturarvsprojekt där syftet är att bevara stora samlingar över längre perioder. Eftersom dagstidningarna tillgängliggörs elektroniskt blir informationen betydligt mer sökbar och lätthanterlig för användaren, säger Göran Samuelsson.

En flödigare framtid
Även om arkivverksamhet traditionellt förknippas med kulturarv så har CEDIF mest fokus på den information som skapas och hanteras i dag och i alla typer av verksamheter. Fullständiga digitala flöden, där information lagras och kommuniceras digitalt i alla led, är en framtidsvision som många företag och offentliga verksamheter nu strävar efter. Idag samlas och lagras mycket information digitalt, medan själva besluten meddelas i pappersform. I framtiden kan även detta moment komma att ske digitalt.

Relationer, service och nytta
Göran Samuelsson brinner för sin forskning och som universitetslektor undervisar han också inom arkiv- och informationsvetenskap. På frågan om varför man ska bry sig om att spara information svarar han:
– Inom näringslivet handlar det om att bevara relationer med kunder, inom det offentliga fokuserar man på god service och större nytta för medborgarna. Information har också betydelse som kulturarv, kan vara avgörande i legala processer och kan även användas för att skapa helt nya kundrelationer. Det finns inga paketlösningar för hur man kan lagra och använda information, men vi vill gärna vara med från början och skapa bra underlag för framtida arkivering.