Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Astrakans utbildningar ger märkbara resultat snabbt

Astrakan tar utbildning ett steg längre. Redan från början har man satt ribban högt, med den långsiktiga visionen om att aktivt bidra till Sveriges konkurrenskraft genom att försörja näringsliv och offentlig förvaltning med rätt kompetens.

Astrakan är ett auktoriserat utbildningsföretag och medlem i branschorganisationen SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag). Företaget utvecklar och anordnar både öppna schemalagda kurser och företagsinterna utbildningar för alla typer av företag och organisationer. Utbildningarna är koncentrerade kring fyra områden: Ledarskap och kommunikation, Projektledning, Affärs- och verksamhetsutveckling samt Utveckling av system. Astrakan erbjuder även seminarier med olika inriktningar för olika målgrupper. Dessa seminarier är ofta öppna för en bred publik och tar ofta upp Aktuella frågor knutna till utbildningsområdena.

Öppnar nya möjligheter
Under de dynamiska tider som råder borde företag satsa mer på utbildning för att behålla nyckelpersoner i företaget. Det ställs allt högre krav på företagens konkurrenskraft, och effekten av eventuella utbildningsinsatser måste vara omedelbar och mätbar. Det yttersta kravet ställs således på utbildningsföretagen.
Astrakans utbildningar grundas på vetenskaplig förankrig, erfarenhet och sunt förnuft. Genom att varva teoriavsnitt med praktiska övningar får man fram verklighetsanknutna exempel att diskutera kring. Stort utrymme ges åt lärarens och kursdeltagarnas praktiska erfarenheter. I företagsinterna utbildningar knyts ofta deltagarnas egen verksamhet in i utbildningens upplägg.
Det är också viktigt att man förstår helheten i det sammanhang man befinner sig i. Hur påverkar det jag gör resten av min organisation? Hur bidrar mitt arbete till organisationens övergripande mål?
– Vi har allt samlat under samma tak. Våra utbildningsområden är integrerade, går man exempelvis en kurs i verksamhetsutveckling vävs även IT-stöd in i kursen och i kurser kring kravhantering väver vi in frågor kring processer och projektledning. På så vis samverkar alla områden, för att kursdeltagarna skall få maximalt utbyte av kursen, menar Klas Jähnke, verksamhetsansvarig för Astrakan i Göteborg.
Astrakan har öppna schemalagda kurser och seminarier i Stockholm och Göteborg, men man anordnar även företagsinterna utbildningar och seminarier över hela landet.

Utbildar ur större perspektiv
Att få människor att kommunicera handlar om mycket mer än bara informera. Det gäller även att engagera, motivera och inspirera. Astrakan erbjuder utbildningar som knyter in både system och mänskliga aspekter, något som är unikt för Astrakan är förmågan att använda vedertagna teorier med en praktisk, jordnära tillämpning.
– Vi är helt igenom ett nätverksföretag. Vi har inga anställda lärare utan dessa jobbar som konsulter eller på befattningar inom näringsliv och offentlig verksamhet som motsvarar de kurser de håller. Genom våra lärare bevakar vi olika områden och har fokus på att identifiera bestående trender som genererar nytta på lång sikt. Detta innebär att det är den praktiska tillämpningen är det viktigaste, dvs. det kursdeltagaren gör på ett annat och bättre sätt efter kursen poängterar Klas Jähnke som avslutning.

Maria Lind