Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Återvinningsekonomin är central i det hållbara samhället

Användning av kemikalier ökar i samhället trots en ökad medvetenhet om vilka risker som finns. Det finns många incitament för att på sikt försöka skapa en giftfri miljö, men det krävs mer från såväl företag som gemene man för att drömmen om det hållbara och samtidigt välmående samhället ska bli sann. Fortum Waste Solutions stöttar gärna en bit på vägen.

Fortum Waste Solutions, tidigare Ekokem och ursprungligen etablerat som Sakab, har en lång tradition av att behandla och återvinna industriavfall. Verksamhetens mål är att minimera uppkomsten av avfall och i nästa led öka återanvändning och återvinning för att uppnå samhällsdrömmen om en cirkulär ekonomi.
Det är mer än vackra ord – för Fortum Waste Solutions betyder cirkulär ekonomi en återvinningsekonomi där samhällets tillåts expandera och konsumera – men på ett mer hållbart sätt med ökad respekt för befintliga resurser. Det finns många exempel på hur återvinning kan bli en riktigt bra affär, det vill Hanna Eriksen, platschef på Fortum Waste Solutions i Kumla, gärna upplysa fler om.
– Vi har 40 års erfarenhet av att hantera och bearbeta avfall, verksamheten grundades för att erbjuda en lösning på samhällets baksida. Det gör vi än idag – med den bästa tillgängliga tekniken hanterar vi och oskadliggör farliga ämnen för att samhället ska kunna nyttja resurserna om och om igen, säger Hanna.
Den högsta nivån i avfallstrappan är att minimera avfall och andra steget är återanvända, följt av materialåtervinning och därefter energiåtervinning. Det sista steget är att oskadliggöra genom deponering, och det är den absolut sista utvägen som man vill minimera tillämpningen av så långt det går. Det arbetar Fortum Waste Solutions med dagligen genom att stötta både offentlig och privat sektor i sin avfallshantering.

Minimera först – återvinn resten på ett giftfritt sätt
Fortum Waste Solutions har följt och varit med och stöttat utvecklingen av lagstiftningen kring avfallshantering under alla år. Det handlar med andra ord inte enbart om att informera företag om vad de får och inte får göra – att påverka i alla led är lika viktigt. Om det inte finns en norm för hur saker ska hanteras är det givetvis svårt att göra rätt och det vill man på Fortum Waste Solutions råda bot på.
– Vi har givetvis tillgång till en mängd olika behandlingsmetoder för avfall, men det är ännu viktigare att vi kan uppmärksamma beslutsfattarna på vilka behov som finns och vilka incitament man kan utveckla för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Vi vill i första hand hjälpa till att minimera avfall och i andra hand samla in det som ändå uppkommer och ta vara på så mycket material som möjligt, förklarar Hanna Eriksen.
I Fortum Waste Solutions centrala behandlingsanläggning i Kumla hamnar avfall från hela Sverige. Ett annat viktigt tjänsteområde är marksanering, där man fokuserar på lokal behandling av förorenad mark. Framtiden handlar mycket om att utveckla fler lokala filialer för att komma närmare kunderna, och än mer bygga tjänster kring materialåtervinning tillsammans med kunderna och då gärna på lokal nivå.