Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Att ersätta elvärme med biobränsle är en snabb väg till lägre elpriser

Under 2010 använde vi mer än dubbelt så mycket energi från bioenergi som vi använde energi från kärnkraft i Sverige. Om vi vill ha lägre elpriser så är det snabbaste sättet att använda mindre el för uppvärmning. Man kan naturligtvis också bygga mer elproduktion, men eftersom vi huvudsakligen har de höga elpriserna på vintern när det är riktigt kallt, är det inte lönsamt att bygga elproduktion utan stöd. Därför är minskad eluppvärmning den mest ekonomiska lösningen.

Det går år mycket el när det är kallt. Sverige har drygt 800.000 värmepumpar som vid dessa tillfällen förbrukar extra mycket el. Många lägger av helt och ersätts med direktverkande el. Andra får kraftigt sjunkande verkningsgrad och måste stöttas av elpatroner. Tack vare detta pressas efterfrågan upp extra mycket under kalla dygn. Effektbelastningen driver i sin tur upp priset på elmarknaden. Svebio har i sitt brev till energiminister Maud Olofsson bett henne att analysera hur värmepumparna påverkar elpriset under vintern.
Gustav Melin, vd i Svebio, menar att det är för mycket fokus på elproduktionen, och alltför lite uppmärksamhet på elanvändningen i debatten om höga elpriser.
– Elvärmen och värmepumparna är huvudförklaringen till att det efterfrågas så mycket mer el på vintern. Det blir obalans på elmarknaden när det blir kallt. Annan elanvändning, t ex i industrin, för belysning, för tåg mm påverkas ju inte av kylan.
– Obalansen i elsystemet kan lättast åtgärdas genom att man ersätter el för uppvärmning med bränslebalanserad uppvärmning t.ex. pelletseldning eller fjärrvärme. Sedan borde vi skynda på införandet av timmätning och timdebitering av el för att göra det lönsamt för elkonsumenterna att kapa topparna i förbrukningen.

Bioenergi klarar en oljekris
Sett ur en historisk vinkel klarar Sverige i dag en oljekris bättre än på 1970- talet. Bostadsuppvärmningen var då baserad på olja. I dag är det till stor del inhemska biobränslen som gäller. Även i andra sektorer har oljeberoendet minskat.
– Vi kan nu dra nytta av att Sverige gått gått före i energiomställningen säger Gustav Melin,

Positivt för Sverige
Gustav Melin ser dock ljust på framtiden. För Sverige är bilden trots allt positiv. Oljeberoendet har minskat drastiskt sedan 1970- talet. Oljan stod då för över 70 % av vår energianvändning. I takt med att oljeberoendet har minskat har användningen av bioenergi tredubblats och ökat med nästan 100TWh, från 40TWh 1972 till 137TWh 2010. Under 2009 gick bioenergin om oljan som största energikälla i den svenska energianvändningen.
En huvudförklaring till Sveriges omställning från olja till biobränslen är den svenska koldioxidskatten. Industrin har haft kraftigt nedsatt koldioxidskatt, och där har omställningen gått långsammare.

Egen kampanj
Tillsammans med Pelletsförespråkare och svensk sol bedriver Svebio kampanj för förnybar uppvärmning som heter 100 %. Man visar på att helt värma fastigheter med är ett kombisystem för småhusägare som är baserat på pellets och solenergi

Faktaruta
Svebio- Svenska Bioenergiföreningen- är en branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Föreningen vill också vara en ledande aktör för bioenergins utveckling och företräda samtliga aktörer i Sverige. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. Svebio, som är en ideell förening, är öppen för alla.