Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

BAC Såg & Hyvleri drar nytta av forskningsresultat och levererar hela hus

BAC Såg & Hyvleri vilar på en lång tradition av bearbetning och förädling av svensk träråvara. Mångårig erfarenhet och yrkesskicklighet kombineras med nytänkande och innovationskraft – efter snart 70 år av kontinuerlig utveckling är BAC Såg & Hyvleri ett av landets mest moderna sågverk med egen färganläggning som på sikt kan bli landets främsta.

BAC Såg & Hyvleri i Luleå vidareförädlar en av våra mest värdefulla råvaror. Baserat på skogens mångfald och rikedom förser företaget inte bara den svenska bygghandeln med högkvalitativa sågade och hyvlade trävaror, svensk kvalitet uppskattas även i övriga Norden, stora delar av Europa och Nordafrika. Här har BAC Såg & Hyvleri betydande marknadsandelar idag, och visionen är att expandera ytterligare.

Levererar hela hus
Uppskattningsvis förädlas 50 procent av den bearbetade träråvaran till virke för byggnation av hus. BAC Såg & Hyvleri tillverkar även en egen underlagsskiva, en patenterad lösning för takbyggen som ökar säkerheten och minskar monteringstiden markant.
– Vi är störst i Sverige när det gäller underlagsskivor, kommenterar platschef Stefan Johansson. Vi har efter omfattande investeringar en omfattande anläggning för heltäckande prefabricering av allt från underlagsskivor till hela stomleveranser.
Stefan berättar att man i princip kan leverera ett monteringsklart hus, bestående av färdiga golv- och takbjälkar, väggelement samt golv- och takskivor.
– Aktörer på den svenska byggmarknaden blir mer och mer medvetna om fördelarna med prefabricerat. Modulerna byggs inomhus och utsätts därför aldrig för klimatpåfrestningar, monteringen sker tidseffektivt på plats och i princip hela hus kan levereras utan fördröjning.

Kunskap samlas i gemensamt nätverk – TräCentrum Norr
Sågning, hyvling, borrning och målning – BAC Såg & Hyvleri tar helhetsperspektivet. Stefan Johansson förklarar att trä är en färskvara, virket bör målas inom en vecka från att det hyvlats. Grundmålningen är därför den viktigaste, träets hållfasthet och kvalitet bestäms nämligen av den.
– För att understryka vår ambition om att bli heltäckande på byggsidan har vi satsat på en fullskalig anläggning för grundmålning. Förhoppningen är att vår färganläggning ska utvecklas och bli landets främsta för grundmålning av byggnadsvirke, berättar Stefan Johansson vidare.
BAC Såg & Hyvleri har även varit med och startat projektet TräCentrum Norr vid Luleå Tekniska Universitet. Målet för satsningen är en konkurrenskraftig svensk träindustri som genom nytänkande kan öka förädlingsvärdet av svensk träråvara.
Detta har aktörer som BAC Såg & Hyvleri arbetat med i decennier, men nu fokuseras arbetet till att vila på vetenskapliga grunder.
– Vi har goda samarbeten med universitetet, vi drar nytta av forskningsresultat på ett nytt sätt, poängterar Johansson.

Fler ingenjörer till modernt sågverk
BAC Såg & Hyvleri har även uppgraderat det egna hyvleriet, bl.a. med en speciell anläggning för sortering av kvalitetsvirke.
– För att stärka vår profil och verkligen satsa på vidareutveckling av vårt prefabricerade koncept har vi anställt en industridoktorand. Vi har för avsikt att utvecklas i allt vi gör, man kan verkligen säga att nytänkande är något som kännetecknar BAC Såg & Hyvleri 2011, säger en nöjd Stefan Johansson till sist.
BAC Såg & Hyvleri har en stark tillväxtambition och redan nu efterfrågas ett stort antal ingenjörer. Inom några år ämnar man anställa omkring ett tiotal högutbildade, långt erfarna ingenjörer för att vidareutveckla verksamheten.