Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Balder, en expansiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden

Det Göteborgsbaserade och förhållandevis unga fastighetsbolaget Balder är i dag ett av landets mest expansiva. Med verksamhet inriktat på såväl bostäder som kommersiella lokaler och en geografisk spridning från Sundsvall i norr till Malmö i söder är man i dag en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Verksamheten etablerades i sin nuvarande form 2005. Huvudkontoret finns i Göteborg, och antalet anställda uppgår i dag till c:a 200 personer, varav 58 i Göteborg. Börsnoterade Fastighets AB Balder´s huvudägare är Erik Selin Fastigheter AB (ES Fastigheter AB), men även Länsförsäkringar och 2:a AP Fonden ingår i ägarstrukturen. C:a 60 % av fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella lokaler medan bostäder svarar för c:a 40 %. Den 30 juni 2011 var fastighetsbeståndets värde 15,9 mdkr.

Boendet handlar inte bara om lägenheten
-Balder äger och förvaltar c:a 12.000 lägenheter i Sverige. Beståndet omfattar hela registret från små och enkla studentlägenheter till ”paradvåningar”, en del centralt belägna medan andra ligger mer naturnära. Valfriheten är med andra ord stor, säger förvaltningsansvarige Magnus Andersson och fortsätter.
Långsiktighet och helhet är nyckelord i verksamheten. Vi vill vara delaktiga i den aktuella ortens utveckling och samarbetar därför med såväl kommun som skola och framförallt med våra hyresgäster och hyresgästföreningen. Vår egen personal sköter de flesta uppgifter när det gäller förvaltningen, vilket skapar hög servicenivå och trygghet i boendet då hyresgästerna känner ”sin” fastighetsskötare. För felanmälan svarar vår dygnetruntbemannade kundservice som ansvarar för Balders samtliga fastigheter i Sverige. Kundservicen utvärderas kontinuerligt med uppföljning från det att felanmälan inkommit till dess att åtgärd är utförd till hyresgästens belåtenhet. Boendet handlar inte bara om själva lägenheten. I helheten ingår även den yttre miljön som en viktig del, och ofta utformas grönområden och lekplatser i samverkan med hyresgästerna.
I Göteborgsregionen äger och förvaltar Balder c:a 2.250 lägenheter, varav 2.000 i Göteborg och 250 i Alingsås. Göteborgsbeståndet är fördelat på attraktiva områden som centrala staden, stadsdelarna Björkekärr och Kålltorp. I Alingsås bor man lite mer naturnära, men har ändå pendlingsavstånd till storstadens arbetsmarknad och övriga utbud.

Kontorslokaler för både stora och små
När det gäller kommersiella lokaler lägger Balder fokus på de tre storstadsregionerna med en generell inriktning på kontorslokaler.
I Göteborg uppgår i dag den uthyrningsbara ytan till c:a 500.000 kvm fördelat på en geografisk ring omfattande Gårda, Mölndal, Sisjön, Älvstranden, Backaplan, Marieholm, Olskroken och centrala staden. Den dominerande delen består av kontorslokaler från 11 kvm upp till storföretagets behov. Även affärs- och butikslokaler utgör en betydande del av beståndet i Göteborg, och här handlar det ofta om placering i lokala köpcentra med bra parkeringsmöjligheter och väl fungerande kollektivtrafik.

Varje kund är unik
-Varje kund är unik och har sina egna önskemål, krav och behov på lokal för en optimalt fungerande verksamhet. För att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov arbetar vi därför kontinuerligt nära våra befintliga kunder och möter mycket nya kunder, säger Magnus Andersson. När det gäller nya kunder handlar det ofta om att göra en behovsanalys i nära samverkan med kunden, vilket som regel leder fram till en för kunden optimal lösning. Satsningen för befintliga kunder kan man säga utgör ”steg 2” i vår ambition att vara en långsiktig samarbetspartner när det gäller lokaler. Ett företags, eller myndighets verksamhet förändras ofta med tiden och därmed också lokalbehovet. Att skapa förutsättningar och möjligheter till expansion för företagen innebär långsiktigt samarbete där kunden också är med och påverkar.
Ett exempel på detta är Säterigatan på Norra Älvstranden. Här handlar det om ett projekthus på c:a 2.000 kvm. Huset är i dag bara ”ett skal” och här finns möjligheter för en större hyresgäst att vara med redan från början och utveckla lokalen till ett kontor med personlig prägel, säger Magnus Andersson.

Miljön har hög prioritet
Fastighets AB Balder är i dag ett av Sveriges mest expansiva fastighetsbolag. Ambitionen är att även i fortsättningen växa både organiskt och genom förvärv.
Såväl i dag som i den framtida verksamheten kommer miljöarbetet att ha hög prioritet hos Balder. Exempel på detta är att man i dag äger åtta vindkraftverk som levererar energi till det egna fatighetsbeståndet, samt att en kontinuerlig konvertering från olja och gas till fjärrvärme pågår.