Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Bättre styrelsearbete genom utvärdering

Nordic Investor Services erbjuder rådgivning i ägarfrågor till bolag, valberedningar och ägare. Affärsidén går ut på att skapa bättre lönsamhet med ett mer aktivt ägande och bättre styrelsearbete.

Helena Levander är huvudägare och VD för Nordic Investor Services med ca 10 anställda varav ett antal representanter finns i våra nordiska grannländer. Här berättar hon kort om sitt ledarskap:
– Jag vill att människor ska vara självgående, känna ansvar och sträva uppåt. Som ledare är det viktigt att man ser till individen och tar tillvara på kompetens och personliga resurser. Jag ger alltid mycket frihet, och väntar mig samtidigt att mina medarbetare ska ta eget ansvar.
Helena är civilekonom i botten och har tidigare haft ett antal ledande positioner, bl.a. inom kapitalförvaltning på Nordea och som VD på Odin Fonder och på NeoNet Securities.
– Vi arbetar mycket med styrelser och valberedningar och erbjuder dem rådgivning kring hur styrelser bör se ut och arbeta. Det är viktigt att man regelbundet utvärderar styrelsens arbete, kanske inte med extern hjälp varje år, men vartannat eller var tredje år kan vara lämpliga intervaller. Här vänder vi oss till alla typer av företag och erbjuder modeller för styrelseutvärderingar.
– Utvärdering av styrelsens arbete är i första hand viktigt för styrelsen själv, för att den ska arbeta så effektivt och bra som möjligt. Finns en aktiv valberedning, kan utvärderingen även vara bra information för deras arbete.
– Några viktiga områden i vår styrelseutvärdering, BoardCheck, är hur styrelsen arbetar, hur strategiarbetet genomförs och styrelseordförandens roll. Vi följer ofta upp vår enkät med individuella intervjuer med varje ledamot. I arbetet med utvärdering av styrelser har jag ofta god hjälp av att jag själv har styrelseerfarenhet.

Investering som lönar sig
Börsnoterade bolag är en stor kundgrupp för Nordic Investor Services. Bättre arbete i styrelser visar sig efter ett tag i bättre bolag och högre värden. Dessutom blir det roligare.

En annan betydande kundgrupp är institutionella ägare, fondbolag och pensionsbolag.
– Vi har byggt en omfattande databas som är till stor hjälp då vi vill analysera och ta fram beslutsmaterial kring ersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra viktiga frågor för bolagens ägare.
Framöver hoppas Helena på fortsatt expansion, inte minst på hemmaplan då allt fler upptäcker fördelarna med Nordic Investor Services tjänsteutbud.
– Vi har arbetstopp under februari – juni då bolagen normalt har sina årsstämmor. Under dessa månader tar vi hjälp av extra personal efter behov. Ofta handlar det om högskolestudenter som kan rycka in under en kortare period. Under höst och vinter är styrelseutvärderingar en av våra viktigaste arbetsuppgifter.