Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bättre utnyttjande av skogsresursen

– Skogen är en fantastisk tillgång, säger Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för omkring 10 – 12 procent.

Sågade och hyvlade trävaror, limträ och andra förädlade byggprodukter står för en stor del av produktionsvärdet och kunskap om materialets egenskaper som styvhet, styrka och formstabilitet, och hur dessa varierar, är av stor betydelse för att kunna utnyttja materialet optimalt. Böjstyrkan kan t ex för en viss planka utan vidare vara tre gånger större än för en annan planka med samma dimension. Därför sorteras virke i olika hållfasthetsklasser.

Osäkerhet i sorteringen är slöseri med resurser
Det finns olika metoder för hållfasthetssortering men de går alla ut på att mäta egenskaper hos virket utan att förstöra det och sedan använda resultaten från mätningarna för att förutsäga styrkan. T ex används styvheten. Den kan bestämmas genom att plankan böjbelastas till en viss nivå eller genom att man knackar på plankan med en hammare och resonansfrekvensen. Ju styvare plankan är ju högre hållfasthet kan man räkna med att den har.
Problemet med all sortering är dock att det finns osäkerheter i sambanden mellan uppmätta egenskaper och verklig styrka och om osäkerheten är stor måste man ha stora säkerhetsmarginaler i sorteringen vilket ger ett sämre materialutnyttjande.

Morgondagens metoder för effektiv virkessortering
På Linnéuniversitetet i Växjö pågår forskning som syftar till att ta fram morgondagens metoder för effektiv och träffsäker hållfasthetssortering. I två olika forskningsprojekt, finansierade av Södra skogsägarnas forskningsstiftelse och av forskningsrådet Vinnova, undersöks möjligheterna att på ett nytt sätt räkna ut hållfastheten kring kritiska försvagningar vid kvistar med hjälp av så kallad brottmekanik.
– Det är välkänt att kvistar i de flesta fall är avgörande för styrkan och genom att skanna virket och mäta upp geometri och fiberriktningar kring dem hoppas vi kunna beräkna hållfastheten med större träffsäkerhet än vad som är möjligt idag, säger Anders Olsson, som ingår i forskargruppen.
Potentialen med ett ökat och mer effektivt utnyttjande av materialet trä är stor både i ekonomiska termer för alla led i produktionskedjan och för miljön, eftersom trä är det enda förnybara bärande byggnadsmaterialet.