Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Beamways utvecklar spårtaxi för framtidens resenärer

Personal Rapid Transit (PRT), eller i mer vardagligt tal s.k. spårtaxi, kan bli ett viktigt komplement till dagens färdsätt inom städerna. Efter decennier av tvekan har nu ett antal spårtaxisystem sålts. Linköpingsföretaget Beamways utvecklar ett spårtaxisystem som är så flexibelt att det går att använda även i trånga stadsmiljöer och tänker ta vara på den positiva trenden för spårtaxi just nu.

Biltrafikens problem har uppmärksammats mer och mer på senare år. Tilltagande urbanisering och ökat välstånd gör att trafiksituationen i många städer blir allt mer ohållbar. Samtidigt blir nya projekt för att öka kapaciteten i vägnätet allt dyrare, främst beroende på brist på lämplig mark.

Traditionell kollektivtrafik med fasta linjer och tidtabeller ger inte en reskvalitet som attraherar bilisterna och kollektivtrafikens marknadsandel har därmed i stort sett varit oförändrad under de senaste decennierna. För att locka över bilisterna och klara statens mål om en dubblering av kollektivtrafikandelen behövs ett alternativ som är mycket bättre än dagens kollektivtrafik.

Att bygga spårvagnslinjer ökar dock inte reskvaliteten nämnvärt jämfört med buss utan ger enbart en ökad kapacitet. Om inte busslinjerna är överbelastade är det alltså inte någon idé att införa spårvagn. Spårtaxi attraherar med sin mycket högre reskvalitet fler resenärer vilket bidrar till en kraftig minskning av biltrafiken i städerna.

Stor potential för framtiden
En rapport från konsultbolaget Frost & Sullivan beskriver spårtaxi som ett attraktivt alternativ till dagens dåligt miljöanpassade färdsätt. Genom att kombinera den privata bilens och kollektivtrafikens fördelar med dagens avancerade teknik kan spårtaxin implementeras utan alltför höga startkostnader i landets största städer, kring flygplatser, på campus och kring universitet och sjukhus, samt även som turistattraktioner och i nöjesparker.

Frost & Sullivan förutser en stark marknadsutveckling som har nått 30 miljarder euro per år till 2020, vilket pekar på den stora potential som finns för företag, kommuner och organisationer att satsa på spårtaxi. Hittills har tre system sålts av olika leverantörer och de byggs och testas just nu. Ytterligare minst tre projekt befinner sig redan i offertstadiet.

Beamways ämnar ta tillvara på möjligheterna och är en av landets främsta utvecklare av de miljöanpassade färdsystemen, då man nu utvecklar ett modernt spårtaxisystem som ur miljösynpunkt och energiförbrukning kan jämföras med spårvagnslinjer.
Vagnarna är till skillnad från spårvagnar små, privata kupéer som färdas hängande under spåret med en hastighet på ca 50 km/h. Eftersom vagnarna inte stannar på mellanliggande stationer eller är bundna av tidtabeller och linjesträckningar blir medelhastigheten och bekvämligheten mycket bättre än spårvagn eller buss. I många fall tar man sig fram snabbare än med bil, eftersom man inte hindras av köer eller rödljus.

Besparingar – ekonomi, tid och miljö
Tanken är att spårtaxin ska köra on-demand mellan valfria hållplatser, till skillnad från dagens publika färdmedel som har fasta tidtabeller och linjer och därmed inte kan ta hänsyn till individuella behov. Eftersom spårtaxins kupéer saknar trösklar och trappor är de även mycket handikappsanpassade.

Att implementera spårtaxi i större skala skulle i allmänhet innebära stora besparingar både vad gäller restid, miljö och ekonomi. Beamways system klarar stora resandeantal tack vare täta intervaller med ned mot en sekund mellan varje vagn och spår i båda riktningarna.
– Den rimliga investeringsnivån och de låga driftskostnaderna gör det möjligt att driva spårtaxisystem med vinst i städer som har mer än 50 000 invånare. Ambitionen är att utveckla system som är ännu mer effektiva, och i framtiden kan spårtaxin komma att ersätta dagens färdmedel i allt större utsträckning, menar Beamways VD Bengt Gustafsson.

Beamways behöver nu ytterligare investerare för att driva den fortsatta utvecklingen av spårtaxisystemet, så att man inom ca fem år kan börja marknadsföra produkten.