Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Berzelii Center – världsledande inom utveckling av porösa material

Stockholms universitet (SU) är tillsammans med Ytkemiska institutet (YKI) projektledare för kunskaps- och forskningscentret Berzelii Center EXSELENT. Huvudfokus för centret är att samla kompetens och bidra till utvecklingen av innovativ forskning om porösa material.

Vid Berzelii Center EXSELENT möts forskare från olika discipliner. Centret är en unik konstellation där universitetsforskare möter industrin i syfte att tillvarata gemensamma intressen. Idag har Berzelii Center sex industriella partners, och inom SU är det Institutionen för Material och Miljökemi som är den drivande parten.

Fyra forskningsområden
Det är framförallt de multidisciplinära områdena ”heterogen katalys”, ”infångning och separation av gaser”, ”biomaterial” samt ”nya material och karakterisering” som det fokuseras på inom centret.
Eftersom centret är en plattform för gränsöverskridande forskning där även industriella partners bistår med viktig kunskap för forskningens vidareutveckling finns även mycket goda förutsättningar för att kommersialisera forskningsresultaten.
De industriella aktörerna AstraZeneca, Calidris, Nobel Biocare, Biokol, Cambrex och OrganoClick har mycket att vinna på den forskning som görs inom centret. Idag finansieras satsningen av de akademiska respektive industriella aktörerna, samt VINNOVA och Vetenskapsrådet.
Den långsiktiga ambitionen är att projektet ska vara självgående efter uppbyggnadsperioden (2006 – 2016). Centret ska då drivas vidare genom egna initiativ och bli ett av världens ledande kunskapskluster för utveckling av porösa material.

Ny teknik för att studera komplexa nanostrukturer
Professor Xiaodong Zou från Stockholms universitet är föreståndare för centret. Hon berättar att samverkansformerna är likartade för samtliga fyra fokusområdena för forskning.
Inom området nya material har centret tagit fram en ny teknik för att undersöka olika materials struktur ända ner på atomnivå. Med hjälp av den egenutvecklade datorstyrda metoden kopplat till ett elektronmikroskop kan man studera kristaller som aldrig tidigare varit möjliga att behandla med traditionell teknik.
– Den nya tekniken gör det möjligt för oss att studera kristaller som är miljoner gånger mindre än vad som tidigare varit tekniskt möjligt att studera, förklarar Xiaodong Zou. Det innebär ett enormt framsteg för industrin att vi nu kan studera atomstrukturer med betydligt större noggrannhet. Om vi kan förstå strukturer kan vi också skapa en förståelse för molekylerna i strukturen vilket är helt avgörande för framsteg inom bl.a. läkemedelsindustrin.
En ökad förståelse inom strukturkemin möjliggör framförallt ökad insikt i hur nanopartiklar och nanohålrum är uppbyggda.
– Det är av yttersta vikt för framtida industriellt utvecklingsarbete att i större utsträckning studera atomstrukturer i detalj. Vi har kommit en bra bit på väg, och framöver hoppas vi på en vidareutveckling inom området, kanske i egen regi, eller genom samverkan med externa partners i nätverk, säger Xiaodong Zou avslutningsvis.