Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Bilprovningen ökar tillgängligheten och ser till varje enskild kunds behov

Bilprovningen har under en längre period målmedvetet strävat efter bästa tänkbara tillgänglighet och kundservice, samt att utveckla nya besiktningsnära tjänster. Som resultat av omregleringen av den svenska besiktningsmarknaden som trädde i kraft i juli i år kommer man att skärpa fokus ytterligare på kundrelationer och service – det gäller Bilprovningens enheter över hela landet.

Bilprovningen är numera en av många aktörer på den omreglerade besiktningsmarknaden. Liksom tidigare kommer Bilprovningen att arbeta med att utveckla och erbjuda produkter och tjänster som syftar till att skapa trafik- och miljösäkerhet genom att kontrollera fordon i Sverige. De facto är att uppdraget är mer komplext än vad det låter, det handlar även om kundnytta, relationer och förstklassig service. Magnus Moberg ansvarar för region Syd, omfattande Skåne, Blekinge, Kalmar och delar av Kronobergs län.
– Här i regionen står vi väl rustade inför den upptrappande konkurrensen. I slutet av 2009 inrättade vi bl.a. en säljorganisation som idag är ute och träffar våra kunder. Vi ser konkurrensen som en möjlighet för oss att bli ännu bättre, vi för därför en nära dialog med våra kunder för att ytterligare utveckla vår verksamhet och framförallt öka kundnyttan.

God tillgänglighet och service
Bilprovningen har idag ett väl utbyggt stationsnät som man också planerar att förstärka ytterligare, idag har man totalt 34 stationer i region Syd. Bilprovningen kommer att anpassa sin verksamhet för att svara mot de nya kraven som gäller på den avreglerade marknaden. Man kommer bl.a. att nyanställa för att stå väl rustade när det gäller förädling av service gentemot kunderna.
– God tillgänglighet och tillförlitlighet ska liksom tidigare också prägla verksamheten framöver. Kunderna ska välja oss tack vare vår kompetens och pålitlighet. Vi ska vara en naturlig partner för större aktörer som exempelvis försäkringsbolag, åkerier och bussbolag, berättar Moberg vidare.
– Det handlar om att ge mervärde till våra kunder. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer och försöka bidra till att förenkla kundens vardag. Här i regionen kommer vi exempelvis etablera fler stationer för att säkerställa att vi finns nära våra kunder. Vi för hela tiden en dialog med företag och aktörer inom den offentliga sektorn för att lära känna dem bättre och för att förstå deras behov. Vi vill utveckla vår verksamhet så att den möter våra kunders behov och önskemål så långt som möjligt.

En aktör står för hela kedjan
Bilprovningen utökar även sina erbjudanden med en mängd besiktningsrelaterade tjänster, bl.a. har man lanserat Internettjänsten Mina fordon, som underlättar bilägandet för företag och privatpersoner samt att man erbjuder hämta-lämna service.
– Vi har idag avtal med ett antal kunder där vi hämtar och lämnar fordonen i samband med till exempel besiktning. Det förenklar för kunderna att ett och samma företag ansvarar för hela kedjan. Detta är bara ett exempel på vad vi genomför nu i utvecklingsfasen, framtiden ser intressant ut med många nya möjligheter för oss som kundanpassat tjänsteföretag, säger Magnus Moberg som avslutning.