Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Biogas Mellannorrland planerar regionalt biogaskombinat intill Korstaverket i Sundsvall

För att på sikt kunna minska beroendet av fossila bränslen och därmed också bidra till den hållbara utvecklingen har Sundsvalls och Östersunds kommuner tillsammans startat projektet Biogas Mellannorrland. Sundsvalls energi AB har fått i uppdrag att genomföra projekteringen och ta fram beslutsunderlag. Ambitionen är att bygga ett biogaskombinat där biologiskt avfall från hushåll, verksamheter och reningsverk samt kringliggande industrier omvandlas till nya eftertraktade och klimatsmarta produkter som drivmedel och skogsgödsel.

Efterfrågan på biogas i Mellannorrland ökar snabbare än vad man klarar av att producera med befintliga anläggningar i Sundsvall och Östersund. Idag produceras biogas vid reningsverk i båda kommunerna, men i takt med en stadigt ökande efterfrågan vill man kunna leverera betydligt större kvantiteter.
När biogasen inte räcker till täcks behovet som det är idag upp med naturgas, som är ett fossilt bränsle.
– Investeringen i ett kretsloppsanpassat biogaskombinat är en strategisk framtidssatsning för att få bort beroendet av fossila bränslen, minskad klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar till regionens tillväxt, kommenterar projektledare Bertil Carlsson, Sundsvall Energi.

Slutet kretslopp
Anläggningen kommer att omvandla biologiskt avfall till fordonsbränsle. När det biologiska avfallet rötas under syrefria förhållanden i en rötkammare bildas bl.a. metangas, detta är det man i dagligt tal kallar biogas, och det kan användas som drivmedel till bilar. Biogas är ett klimatneutralt drivmedel och kan produceras lokalt. Resterna som blir över, det s.k. rötslammet, kan användas som gödning inom regionens skogs- och lantbruk.
Bertil Carlsson berättar att arbetet med att ta fram en bra produkt pågår. Placeringen möjliggör att man kan enkelt kan leverera felsorterat brännbart avfall till det intilliggande Korstaverkets avfallspanna. Panna kan i gengäld leverera el och värme till biogasanläggningen.
Eftersom kombinatet också kommer att ligga i närheten av massabruk i Sundsvall kan ett utbyte ske mellan dessa intressenter, där rester från massabrukets verksamhet kan bli en tillgång i biogaskombinatet och näringsämnen från kombinatet i sin tur kan användas i brukets reningsanläggning. Utredningar kring detta ingår som en del i utredningsarbetet
Biogaskombinatet bidrar till kretsloppet genom att leverera produkter som biogas och gödning till samhället inklusive industri, skogs- och lantbruk.

Effektiva miljötransporter
För att biogasen ska kunna användas som drivmedel måste den först uppgraderas till fordonsgas kvalitet som är ren metan, i dagligt tal biogas. Det sker genom att man renar gasen från främst koldioxid, vatten och svavelväte. En intressant teknik utvärderas där man tillämpar en speciell rening via kylningsteknik (kryoteknik), metangasen blir då uppgraderad och flytande i samma process. Fördelen är att flytande metan kan transporteras mycket mer effektivt än om den transporteras i gasfas.
Det kretsloppsanpassade och klimatneutrala fordonsbränslet som produceras i den nya anläggningen kommer därför att kunna levereras till tankstationerna på bästa möjliga miljöanpassade sätt med effektiva transporter.

Regionalt samarbete
Projektet besöker samtliga kommuner i regionen för att undersöka intresset och förhoppningsvis kommer fler kommuner att ansluta sig för att vara delaktiga i den gemensamma satsningen på kretsloppsanpassade drivmedel i regionen.
– Det viktigt att samarbeta för att kunna nå framgång i ett sådant här projekt och det finns även en hel del stordriftsfördelar för den här typen av anläggningar, konstaterar Bertil Carlsson.
Projektet Biogas Mellannorrland är ett samarbetsprojekt och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland samt Sundsvall och Östersunds kommuner.