Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bofors Test Center – en heltäckande partner inom miljötålighet

Bofors Test Center i Karlskoga har tillgång till marknadens mest avancerade och kompletta provningsutrustningar, laboratorier och kompetenta samarbetspartners för att utföra alla typer av provningar inom miljötålighetsområdet.

Bofors Test Center hjälper tillverkare av såväl civila produkter och av försvarsmateriel med att lösa problem genom utprovning baserat på avancerad provningsteknik.

Stark tradition inom explosivämnesprovning
I Karlskoga finns en stark tradition inom utveckling och tillverkning av explosivämnen. Som en del i den naturliga utvecklingen har Bofors Test Center en väl förankrad position som samarbetspartner för företag som framställer explosivämnen och tillverkar vapensystem. En växande del av Bofors Test Centers verksamhet innefattar det kompletterande området miljötålighet.
Att prova miljötåligheten innebär att man utsätter produkten för alla tänkbara externa påfrestningar. De faktorer som kan tänkas ha negativ inverkan på produkter indelas i fem kategorier: klimatiska, mekaniska, kemiska, biologiska och elektromagnetiska påfrestningar.
Vid Bofors Test Center provar man alla fem kategorierna. För de tre första, dvs. klimatiska, mekaniska och kemiska, finns kompetens och faciliteter tillgängliga direkt in-house. Provning av biologiska och elektromagnetiska påfrestningar hyrs in som konsulttjänster via Bofors Test Centers samarbetspartners, och man är därför en heltäckande leverantör inom miljötålighetsområdet.
– Vi förenar kompetens inom våra huvudområden och utför miljötålighetsprovningar på i princip alla produkter som innefattar någon form av elektronik eller mekanik, berättar marknadschef Rickard Lindström.

Ökande intresse påvisas med tailoring
Miljötålighetsprovning och verifiering är viktiga faktorer som borde beaktas i ett tidigt skede av konstruktionskedjan – allra helst redan på planerings- och designstadiet. I de flesta fall vet man hur och var produkterna skall användas. Då kan man kartlägga vilka miljöfaktorer som produkten kommer att utsättas för. Dessa miljöfaktorer kan vara naturliga eller inducerade.
Naturliga miljöfaktorer är exempelvis väder och vind, klimatiska påfrestningar som produkten måste tåla. Inducerade miljöer är sådana miljöer som alstras av och i samband med produktens utnyttjande, exempelvis mekaniska påfrestningar som vibrationer, eller elektromagnetiska chocker.
– Intresset för miljötålighet har ökat, det ser vi på alla produkter som utvecklats med miljötålighet i åtanke redan på designstadiet, s.k. tailoring av produkter. Naturligtvis är det rent långsiktigt mer kostnadseffektivt att utveckla produkter genom tailoring med alla miljötålighetsprövningar planerade och invävda från början, förklarar teknikutvecklingschef Carl Arnesson, som också ansvarar för marknadsföring inom affärsområdet miljötålighet.
Bofors Test Center hjälper till att öka konstadseffektivitet, produkt- och konstruktionssäkerhet vid tailoring av produkter.

Bofors Test Center har en väl utbyggd infrastruktur med ett vägnät på sammanlagt 240 km som förbinder det stora antalet provplatser, laboratorier, kontor och övriga byggnader.