Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Booforsen fortsätter investera för att öka Karlskogas konkurrenskraft

Booforsen Fastighets AB och dottern Kontorsbolaget i Karlskoga AB fortsätter att utveckla framgångsrika koncept för att attrahera fler företag till kommunen. Med attraktiva lokaler framförallt i Bofors industriområde och företagsbyn Baggängen har Booforsen som målsättning att erbjuda det bästa alternativet för verksamheter som behöver nya lokaler för att expandera eller etablera sig i Karlskoga.

När Saab Bofors ville renodla sin verksamhet och sälja delar av fastighetsbeståndet såg Booforsen en möjlighet att expandera och vidareförädla sin egen verksamhet som Karlskogas främsta aktör inom området företagslokaler. Utvecklingen innebär att det nya bolaget, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, som bildades i samverkan med Saab, idag kan erbjuda stora arealer rena kontorsytor med bästa tänkbara läge i centrala Karlskoga. Lokalerna finns framförallt i Bofors industriområde och företagsbyn Baggängen nära Karlskoga innerstad.
De fastigheter som tillhör Kontorsbolaget i dagsläget är Rosendalskolan, Företagsbyn Baggängen, Kliniken, Brickegårdsverkstaden, Boforsgården, Rosendalskontoren, Dammbrokontoren, Personalhuset och Kolhuskontoret. Förvaltningen av dessa fastigheter står moderbolaget Booforsen för.

Stor variation verksamheter
Bofors industriområde har utvecklats till ett attraktivt arbets- och kunskapscentra för framtidens företag som ställer höga krav på modernitet, tillgänglighet och infrastruktur. Det råder stor variation vad gäller verksamheternas inriktningar – här trivs och expanderar alla typer av företag inom allt från administration och konsulttjänster till högteknologiska serviceföretag och callcenter.
Företagsbyn i Baggängen drivs i samma anda, och ambitionen är att Kontorsbolaget ska förädla de framgångskoncept som Booforsen byggt upp sedan tidigare. Idag utvecklas här ett telekomkluster som attraherar nya aktörer till Karlskoga, mycket tack vare regionens tillgång på kompetent arbetskraft.
– Vi kan konstatera att Karlskoga och hela regionen har ett mycket stort ingenjörs-kunnande. Vi är allmänt kända för våra teknikintensiva företag och all den kunskap som finns här tack vare världsledande aktörer inom bl.a. försvarsindustri, sprängämnesteknik och telekom. Det råder ett gott företagsklimat och vi som fastighetsbolag måste kunna stå till tjänst med anpassade lokaler utan dröjsmål, säger Camilla Petersen, VD Booforsen Fastighets AB.

Viktig samhällsaktör
Booforsen och Kontorsbolaget utgör viktiga samhällsaktörer som hjälper till att bygga upp Karlskoga som attraktiv etableringsort.
– Vi erbjuder som tidigare nämnt anpassade lokaler efter hyresgästernas behov och önskemål. Nästan 20 procent av Karlskogas arbetsföra befolkning verkar i våra lokaler, det är oerhört viktigt att vi tar hand om våra företag och deras anställda på bästa sätt för att behålla företagen här. Vi strävar samtidigt efter att främja för nyetableringar genom att anpassa och ta fram lokaler vid behov, fortsätter Petersen.

Fortsatta investeringar
Bofors industriområde ligger i nära anslutning till E18 vid sjön Möckeln. Booforsen fortsätter att investera och arbetar intensivt för att utveckla området till ett attraktivt kunskapskluster genom att förädla friställda byggnader till moderna, flexibla lokaler som passar såväl tjänste- och serviceföretag som lätt industri.
Företagsbyn i Baggängen omfattar huvudsakligen tjänsteföretag inom olika High Tech-områden och ligger nära E18 vid utfarten mot Kristinehamn.