Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

BTH bland de bästa i Europa inom hållbar teknik- och samhällsutveckling

Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING) vid Blekinge Tekniska Högskola bedriver utbildning och forskning inom matematik, naturvetenskap, maskinteknik och elektroteknik. Man fokuserar mycket på hållbarhet och hållbar produkt- och tjänsteinnovation ur tre perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Sammantaget innebär det att sektionen satsar på utbildningsprogram och forskningsprojekt som främjar en hållbar teknik- och samhällsutveckling både i vårt land och internationellt.

Forskningsverksamheten vid sektionen för ingenjörsvetenskap är differentierad och omfattar ett brett spektrum av kunskapsområden som har en direkt koppling till tekniska och naturvetenskapliga framsteg.
Sektionschef Docent Nader Asnafi berättar att det finns flera exempel på forskning som kan knytas till hållbarhet och innovation, bl.a. så tittar man på utveckling av vågkraft, vattenskärning av kompositmaterial och utveckling av en ny röstträningsapparatur.

Energi och hållbarhet – ekologiskt perspektiv
Ett nytt forskningsprojekt har påbörjats i samarbete med aktörer från näringslivet. Det är sektionen för ingenjörsvetenskaps forskargrupper inom hållbarhetsanalys, strukturanalys, distanslaboratorium och signalbehandling som kommer att samverka med i första hand Ocean Harvesting Technologies och Acticut International AB för att undersöka möjligheterna att ta fram en gemensam plattform för utveckling av våg- och vattenkraft.
Ambitionen är att medverka i utfasningen av fossila bränslen och att samtidigt klara de högt uppsatta klimatmålen som bl.a. innefattar en markant effekthöjning inom de gröna energinäringarna.
Vågenergi utgör en stor potentiell energikälla, men den är fortfarande relativt oexploaterad. Inom sektionens forskargrupp för strukturmekanik har man tagit fram ett nytt koncept för hur man kan utvinna energi ur havets vågor, en patenterad teknik där vågornas kraft förankras med en flyboj. I dagsläget har ett flertal framgångsrika tester utförts och tekniken kan komma att kommersialiseras i framtiden.

Vattenskärning och materialutveckling – ekonomiskt perspektiv
Materialutveckling spelar en avgörande roll när det gäller industrins framtid ur hållbarhetssynpunkt. Användning av kompositmaterial (lätta, slitstarka material som är sammansatta av två eller fler ursprungsmaterial) ökar och sektionen för ingenjörsvetenskaps forskargrupp för vattenskärning undersöker nu hur vattenskärning kan och bör användas för kompositmaterial.
Projektet löper över två år och bedrivs i nära samarbete med tunga industriella aktörer som Kockums AB, KMT Robotic Solutions AB och Water Jet Sweden AB. Syftet är att öka regionala aktörers konkurrenskraft och att öppna för användning av komposit inom nya produktområden.

Förbättrade levnadsvillkor – det sociala perspektivet
Det kan verka som om sektionen för ingenjörsteknik fokuserar mycket på tekniska framsteg – så är det också, men en stor del av forskningen går också ut på att förbättra levnadsvillkoren för människor. Ofta går teknologiska framsteg hand i hand med sociala framsteg.
– Den sociala aspekten är också oerhört viktigt ur hållbarhetssynpunkt, framhåller Nader Asnafi. Därför har vi tagit fram en ny röstträningsapparat som ska hjälpa till att förbättra talet hos personer som lider av exempelvis Parkinsons sjukdom.
Apparaten mäter ljudstyrka, frekvens och tiden som patienten håller tonen. Ett program analyserar därefter resultatet för att användaren ska få direkt feedback. Den nya röstträningsapparaten kan framöver vidareutvecklas för att vara trådlöst uppkopplad och på så vis förse logopeden med information på distans. I dagsläget har man fått medel från Blekinge Forskningsråd för att vidareutveckla tekniken och utföra pilotstudier, och vi ser med stor nyfikenhet fram emot uppdateringar inom området och kommande projekt.
Hållbarhet (ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv) och innovation är också inkorporerade in de utbildningsprogram som Sektionen för ingenjörsvetenskap utvecklat och bedriver. Sektionens ansträngningar har resulterat i att EESD Observatory (The Engineering Education for Sustainable Development) rankar BTH som 1:a bland universiteten i Sverige och 3:a bland universiteten i Europa när det gäller utbildning i hållbarhet.