Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Calluna AB: ”Välfärdsutvecklingen kräver att någon ser efter ekosystemen”

Miljökonsultföretaget Calluna AB sprider kunskap om hur vi kan säkra våra ekosystem i framtiden. Som landets största naturvårdskonsult har Calluna inte enbart omfattande kunskap och resurser när det gäller vård av vår miljö, utan även stor kompetens gällande samhälls- och infrastrukturplanering.

Calluna har ett 30-tal medarbetare fördelade på kontoren i Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har också ett eget laboratorium, ackrediterat av Swedac för ett flertal provtagnings- och analysmetoder enligt gällande standard (SS-EN ISO/IEC).
Företaget erbjuder heltäckande naturvårdstjänster, inventeringar och miljökonsekvensbedömningar, och det är inte ovanligt att man tar sig an mycket stora multidisciplinära projekt som exempelvis samhällsplanering i samband med nybyggen och dess inverkan på den omgivande miljön, samt infrastrukturella projekt där exempelvis byggnation av en ny järnväg kanske stör befintligt vatten- och fågelliv.
Tillsammans med kunden kartlägger Callunas konsulter hela projektet – från potentiella miljöaspekter i startgroparna till det färdiga projektets miljöpåverkan. Projektens natur skiftar, men målet är alltid att få en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Hela kompetenskedjan
Calluna representerar hela kompetenskedjan, med allt från biologer, limnologer och utomhuspedagoger till miljöingenjörer. Man genomför naturundersökningar på land, i sötvatten och i marina miljöer.
Miljö och kvalitet är två grundläggande begrepp och verksamheten är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.
– Alla våra projekt kvalitetssäkras genom att de drivs enligt tidigare väl beprövade och inarbetade rutiner, påpekar VD John Askling.

Natur och friluftsliv prioriteras
Konceptet utomhuspedagogik är ett växande begrepp i Sverige, där man genom att ta tillvara på naturens resurser kan sprida kunskap på ett kreativt och givande sätt. Calluna Utbildning strävar efter att sprida den positiva upplevelsen med platsbaserat lärande och med naturen som klassrum.

– Direkta upplevelser i verkliga miljöer och platsens betydelse för lärandet lyfts fram utbildningen, som riktar sig till alla som bedriver någon form av undervisningsverksamhet, berättar Askling.
Calluna driver Linköpings naturskola och Naturcentrum sedan 1999. Genom att även delta i olika regionala och nationella projekt håller Calluna en hög profil inom området platsbaserat lärande och utomhuspedagogik.