Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Campus Västervik satsar på ny organisation med inriktning mot högre studier och kompetensutveckling

Campus Västervik sprudlar av framtidstro. Hösten 2010 invigdes en ny organisation för högre utbildning och kompetensfrågor. Numera är all kompetensförsörjning samlat under ett och samma tak. Kompetens Västervik, Vägledningscentrum och högskolecentrum går samman. Det blir en organisation med större fokus, fler människor och under ett nytt namn.

– Det blir enklare och tydligare för alla säger Jerry Engström som är chef för Campus Västervik. Vi kan kommunicera den nya organisationen mot både företag som har behov av kompetenshöjning och individer som vill skapa en ny eller byta karriär.
En av Campus Västerviks viktigaste uppgifter är att skapa en bred mötesplats för kompetensutveckling. Inom den nya organisationen samlas också högskoleutbildningar och efter gymnasiala utbildningar.
Satsningen innebär att fler kan studera på hemorten, vilket i sin tur innebär många fördelar. Studierna kan kopplas till den egna arbetsmarknadens behov, det blir lättare att bo kvar och möjligheterna till arbete ökar. Inriktningen är eftergymnasiala studier som är speciellt anpassade uppdragsutbildningar för näringslivet. Det är i första hand boende i norra delen av Kalmar län som berörs.
Vi jobbar aktivt med att fylla det utbildnings- och kompetensbehov som finns i kommunen genom flexibla metoder och modern teknik förklarar Jerry Engström.

Arena för näringslivet
Campus Västervik arbetar genom omvärldsorientering och analys, möten med företrädare för näringsliv och offentlig sektor, samt ett stort antal utbildningsleverantörer för att på så sätt möta de utbildningsbehov som framkommer.

Möten och konferenser
Campus Västervik har ändamålsenliga, modernt utrustade och trevliga lokaler som går att hyra för möten och konferenser,
– Vi har mötestekniken som hjälper företagen att krympa världen , dvs att spara tid, pengar och miljö förklarar Jerry Engström vidare.

Samarbetar med många aktörer
Verksamheten har ett stort samarbete med olika utbildningsaktörer inom både kommunen och hela södra Sverige. Bland annat ett tiotal varierande högskolor och universitet.
– Bredden på utbildningar är väldigt stor fortsätter Jerry Engström. Vi erbjuder i dagsläget cirka 20 programutbildningar, där lärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet hör till de populäraste, samt ett 40- tal fristående kurser.
Fristående juridikkurser, och utbildning till avancerad maskintekniker och compositetekniker är exempel på andra populära och efterfrågade utbildningar.
Jerry Engström förklarar att copositeutbildningen passar in på de behov och kompetens som det lokala näringslivet efterfrågar. Han berättar fortsättningsvis att Campus Västervik har ett nära samarbete näringslivet, de arrangerar utbildningar, kurser, uppdragsutbildningar och andra kortare föreläsningar på både kortare och längre sikt som bidrar till att utveckla såväl företaget som de anställda.

Lockar till sig yngre studenter
Campus Västervik satsar numera på mer alternativa och attraktiva program. Satsningen har även lockat till sig de yngre studenterna. Jerry Engström konstaterar att det är ett ökande intresse. Han tror också att undervisning på distans med hjälp av modern teknik t.ex. videokonferenser och liknande har påverkat.
– Många av våra studenter är rotade i Västervik och vill inte pendla. Dessutom medför distansutbildning en rad ytterligare vinster i form av exempelvis tid, ekonomi och miljö.

Ligga steget före
Campus Västervik fokuserar vidare på matchningsproblemet. Trots arbetslöshet är det svårt rekrytera rätt kompetent arbetskraft.
– Vi måste bi bättre på att förutse behov som kommer. Ligga steget före avslutar Jerry Engström.

Fakta om Campus Västervik
Campus Västervik är en satsning för att tillgodose det utbildnings- och kompetensbehov som finns nu och i framtiden i Västerviks kommun. Utgångspunkten är att öka kompetensen hos vuxna genom vidareutbildning, analyser och vägledning gentemot näringsliv, organisationer och individer. Campus Västervik har också en förhoppning om att invånarna kan bo kvar och att sysselsättningen och tillväxten ökar. Det breda kursutbudet kommer att fortsätta att växa. En annan viktig aspekt för Campus Västervik är kvalitet i alla delar. Verksamheten skall genomsyras av ett mycket högt och uttalat kvalitetstänkande, vilket innebär, kontinuerlig uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamhetens olika delar.