Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Centrum för forskning om ekonomiska relationer förenar näringslivet med ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet

Sundsvall är ett starkt strategiskt nav för kunskap och kompetensutveckling inom bank, försäkring och pension. Många stora, centrala funktioner för försäkringsadministration och pensionsfrågor har etablerats i regionen vilket ställer ytterligare krav på kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. Tillsammans med drivande aktörer inom branschen har Mittuniversitetet etablerat Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Institutionen för samhällsvetenskap.

Initiativet till bildandet av CER kom från ett nätverk av företag som arbetade för att göra Sundsvallsregionen till ett kompetenscentrum inom bank, försäkring och pension. När CER bildades i augusti 2008 anslöt sig ytterligare två branscher: fastighet och revision.
Förutom att vara ett kunskapskluster för de involverade branscherna ska CER också bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. Inom CER bedrivs studier inom de fem branscherna med fokus på både branschföretagen och deras kunder. Från Mittuniversitetets sida är det främst företagsekonomer vid Institutionen för samhällsvetenskap som verkar inom CER. Från näringslivet involveras folk från alla fem branscher som är med och bygger upp centret.

Lockar studenter till ekonomutbildningen
I det branschnätverk som är knutet till CER finns två arbetsgrupper som initierar samverkansprojekt ifråga om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En viktig uppgift för branschnätverket är att locka studenter till ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet, stimulera dem via olika aktiviteter under utbildningen och helst också attrahera dem till någon av de fem branscherna efter avslutad utbildning.
– Vi ska försöka locka hit fler studenter genom att bli den ort som har den största mångfalden av kontakter med näringslivet, säger universitetslektor Peter Öhman, föreståndare för CER.
Kontakterna gynnar både studenter och företag, ofta har studenterna fått arbete redan innan studierna avslutats.
– Vi gör mycket företagsbesök och samverkar på flera plan. Jag tror att de täta kontakterna, där företagen får en möjlighet att se vad våra studenter går för, är en av de främsta framgångsfaktorerna. Företagen sparar in rekryteringskostnader, de får även vara med och återkoppla kring innehållet i utbildningen.

Nätverkande viktigt för både företag och studenter
CER satsar på att besöka gymnasieskolor för att marknadsföra ekonomutbildningen. Man hade också en nätverksträff i februari med över 300 deltagare.
– Under nätverksträffen hade vi bl.a. föreläsningar om kundvård och andra områden som berör en stor målgrupp. Vi måste se till de fem branschernas olika behov, och kundvård är ständigt aktuellt, poängterar Peter Öhman.
En annan framgångsrik aktivitet är studentmingeldagen där studenter från både universitetet och gymnasiet får en chans att träffa och nätverka med företag.
CER fyller en viktig funktion i att förena näringslivet med ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet. Samtidigt bedrivs forskning inom centret som kommer företag inom de fem involverade branscherna till gagn genom ökad kunskap. Långsiktigt så bidrar forskningen till ökad konkurrenskraft för hela regionen då Sundsvall stärks som nationellt kunskapskluster inom ekonomi och ekonomiska relationer.