Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Centrum för tvåspråkighets forskning vill öka medvetenheten för språk

Vi har i dag fler utlandsfödda invånare i vårt land än tidigare och kunskaperna i det svenska språket varierar. Detta har inneburit förändringar för både samhället och arbetslivet. Mångfald har blivit ett nyckelord. Det ställs helt andra krav på både arbetssökande och medarbetare. Centrum för tvåspråkighets forskning vill lyfta fram och öka medvetenheten för om språk. Centret startar därför en ny universitetskurs om språkets roll i arbetslivet. Utbildningen riktar sig framförallt till HR -personal ( Human Relation- Mänskliga resurser) personalvetare och chefer. Kursens grundtanke är att ge en överskådlig introduktion till språkvetenskapliga perspektiv på rekrytering och det mångkulturella arbetslivet. Kursen beräknas starta våren 2011 och utbildningen ges på distans.

-Vi är ett forskningscentrum med inriktning på forskning, men vi ger också utbildningar om olika aspekter av språk och flerspråkighet. Det behövs goda kunskaper i svenska för att klara sig i vårt samhälle säger Maria Wingstedt som är initiativtagare till utbildningen om språk och arbetsliv . Arbetsuppgifterna på en arbetsplats måste förtydligas och arbetstagarna har rätt till bra arbetsvillkor. Därför måste vi bli mer medvetna om vilka språkkunskaper som egentligen krävs för olika arbetsuppgifter. Det får inte förekomma någon diskriminering om du har språkproblem. Under kursens gång diskuterar lärare och elever om vi kan mäta en persons språk- kommunikativa kompetens på ett rättvisande sätt. Spelar språket någon roll när en arbetsgivare anställer personal? Tyvärr finns det studier som visar på att det förekommer diskriminering på grund av t.ex. etnisk tillhörighet-men förekommer diskriminering på språkliga grunder? På centret bedrivs just nu forskning kring frågan om språklig diskriminering. Det är viktigt med en tydlig och saklig krav profil när man anställer fortsätter Maria Wingstedt. Kursen tar upp problem kring det här med språk. Hur bra är vi på språk? Vad är ett språk? Kommunikativ kompetens,språkets funktioner,språklig variation och mångfald,språk och kultur. Vad innebär mellankulturell kommunikation? Efter avslutad utbildning hoppas centret att broar har byggts och att eventuella problem kan lösas genom kunskap och kommunikation.

Unik avdelning
Centrum för tvåspråkighets forskning är unikt i Norden och bildades år 1988. Enheten är tvärspråklig och tvärvetenskaplig inom humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Centret erbjuder kurser i tvåspråkighet och svenska som andraspråk i såväl grundutbildning som på forskarnivå. Enheten erbjuder skräddarsydda utbildningar ( ger ej högskolepoäng) och poänggivande uppdragsutbildningar med olika innehåll,omfattning och upplägg- beroende på beställarens önskemål. Vidare försöker enheten sprida kunskap om sin verksamhet genom dagspress,radio och tv och populärvetenskapliga tidsskrifter. Man samarbetar med enskilda institutioner både vid Stockholms Universitet och universitet runt om i världen. Det förekommer också samarbete med ( företrädare för) olika språkliga minoriteter. Avdelningen är liten men innefattar många olika facetter och en bred bas för teoretisk och praktisk forskning. Syftet är att öka förståelsen och kunskapen om tvåspråkighet. Forskningsområden är bland annat tvåspråkighet i familjen,tvåspråkig utbildning och svenska som andra språk för barn och vuxna och tolkning( översättning). Forskningen riktar sig också på transnationell flerspråkighet i utvecklingsländer.