Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers stärker Sveriges konkurrenskraft som grön nation

Nationella mål föreskriver att Sverige ska satsa mer på hållbar utveckling och bli bättre inom området förnyelsebara energikällor. På Chalmers tekniska högskola genomsyrar hållbarhetsfokus allt man gör i form av utbildning och forskning, inte minst inom områden som energi och bränsleutveckling. Institutionen för energi och miljö utbildar framtidens ingenjörer som ska leda utvecklingen av nya tekniker för en optimal grön energiframställning.

Genom att man vid institutionen också driver en rad olika forskningsprojekt med stark koppling till hållbar utveckling stärks Sveriges konkurrenskraft som grön nation.
Det är en tydlig kedja där forskningsresultat når industrin, projektet Chalmers förgasare är ett exempel på ett forskningsprojekt som gynnar det omgivande samhället ur flera perspektiv.

Chalmers förgasare – teknik för att minimera fossilberoende
Förutom att Chalmers biogasanläggning förser hela Chalmers med värme, bidrar forskning i anslutning till testanläggningen till att nya tekniker kan utvecklas.
– Redan på 1800-talet fanns tekniker för att framställa en viss typ av biobränsle, berättar forskare Henrik Tunman. Nu finns ett pressande behov och ett ekonomiskt intresse för att utveckla tekniker för framställning av biobränslen.
Via Chalmers anläggning, internationellt känd som Chalmers Gasifier och världens största testanläggning för detta ändamål, framställs både flytande bränsle och biogas baserat på biomassa.
– Avsikten är att utveckla tekniken så att vi på sikt ska kunna ersätta så mycket naturgas som möjligt, en ändlig källa ersätts med en förnyelsebar. Vi har också börjat bygga vidare på vår storskaliga anläggning på Hisingen, till 2012 ska anläggningen vara 10 ggr större och till 2015 hela 50 ggr större, berättar Henrik vidare.
Det finns med andra ord stora planer på tillväxt inom området. Sveriges övergripande strategi är att bli av med beroendet av fossila bränslen helt till 2030.
Tekniken som Chalmers förgasare bygger på har stor potential och är idag den teknik som genererar mest bränsle ut biomassan. Projektet drivs i samverkan mellan Chalmers, Göteborgs Energi, Metso, och Akademiska hus.

Grön satsning: Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum och nya elsystem för havsbaserad vindkraft
Chalmers har i nära samverkan med kraftbolag, vindkraftsutvecklare och kompositföretag i Sverige etablerat Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) för att få en gemensam plattform för utveckling av vindkraftverk och relaterad teknik. Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att minimera kostnaderna för tillverkning och underhåll.
Inom centret strävar man således efter att bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion av både delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Centret verkar över flera institutioner på Chalmers, vara Institutionen för energi och miljö är en.
– Vi har också väl utvecklade samarbeten med alla de stora, och även många av de mindre, kraftbolagen i Sverige, säger Ola Carlson, forskare vid avdelningen för Elteknik och verksamhetsansvarig för SWPTC. Vattenfall sponsrar oss exempelvis just nu i ett stort Nordiskt projekt där vi kartlägger vindkraftverkens funktion samt hur de knyts till kraftnätet. Vi har också en hel del forskning inom området hybridfordon, med tanke på att framtidens hybrider kommer att anslutas till elnätet.
Inom ramarna för ett projekt från EU och ett från Göteborg Energi undersöks hur elbilar påverkar framtidens elnät. I Sverige har vi också ett nationellt mål för ökad integration av vindkraft. Vindkraftens och elbilens utveckling går därför hand i hand.
– Vi ser med spänning fram emot ett nystartat projekt för Energimyndigheten där vi har för avsikt att utveckla teknik för mer optimerad nätanslutning av havsbaserade vindparker, berättar Ola Carlson. Projektet kommer förhoppningsvis att bidra till bättre elsystem för vindkraftverk vilket även är en avgörande faktor för den havsbaserade vindkraftsproduktionens utveckling.

Utbildar framtidens drivkrafter inom hållbar teknisk utveckling
Mastersprogrammet Technology, society and the environment är ett nytt program med gamla anor. Programmet utgår från utbildningar som funnits tidigare inom Chalmers med hållbarhet i fokus, men nu sker en nystart med tydligare inriktningar för olika civilingenjörsprogram.
– Hållbar utveckling är något som angår alla, därför bör det också integreras inom alla teknikbranscher, säger Ulrika Lundqvist, som ansvarar för det nya mastersprogrammet vid Institutionen för energi och miljö.
Mastersstudenterna lär sig hur utvecklingen av tekniska system kopplar till miljörelaterade problem och samhällsförändring.
– Våra civilingenjörer lär sig integrera hållbarhetsperspektivet i sina egna ämnesområden och det gäller för samtliga tekniska inriktningar, förklarar Ulrika. Framtidens ingenjörer ska ha den drivande kompetensen som gör att de blir ledande inom sina områden och på alla nivåer i samhället.