Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers tar fokus på hållbar logistik och kvalitativ sjukvård

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i vår värld idag, och transport- och sjukvårdsfrågor hör till de frågor som ställer stora krav på dagens samhälle. I två satsningar vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation antar man utmaningen att skapa och realisera kunskap om både ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom logistik och sjukvård.

Kraftsamling för hållbar logistik
I Göteborg satsas det stort på ett unikt samarbetsprojekt: Integrerad logistikutveckling för hållbarhet och konkurrenskraft. Tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och industriella och offentliga partners undersöker forskare vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation hur logistiklösningar kan göras både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
Många lever med uppfattningen att miljömässig hållbarhet inom transportsektorn inte är ekonomisk hållbar men det är en av de frågor projektet angriper.
– Grundfrågeställningen för oss är hur man kan hantera transporteffektivitet ur ett hållbart perspektiv, vilket också går hand i hand med Chalmers vision, förklarar docent Kajsa Hulthén vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation . I forskningsprojektet vill vi påvisa att hållbara lösningar inte behöver vara dyrare.
Sex doktorander deltar i projektet och belyser hållbarhetsproblematiken från olika perspektiv. Detta ger en unik möjlighet att skapa en förståelse för hur till exempel olika aktörers perspektiv förhåller sig till varandra.
– Det är viktigt att komma ihåg att hållbara lösningar sällan är ett enskilt företags angelägenhet, utan att det ofta krävs samarbete över företagsgränser för att åstadkomma förändringar. Hur företag samverkar för att åstadkomma hållbara logistiklösningar är därför en aspekt som genomsyrar projektet, säger Kajsa.
Forskningen genomförs inom ramen för NorthernLEAD, ett forskningscentrum som koordinerar logistikforskning på Chalmers och Göteborgs Universitet. Projektet ingår som en del i en större satsning på transportforskning som ryms under styrkeområde Transport, ett av åtta styrkeområden på Chalmers.

Korsbefruktning leder till nytänkande när Chalmers möter sjukvården
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.
– Målet är att i samverkan med svensk hälso- och sjukvård skapa, översätta och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap. På detta vis vill CHI också bidra till den professionella utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens ledning och utveckling. Det handlar om att se helheten i vårdapparaten, menar Andreas Hellström på CHI.
Med hemvist vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation har centret tillgång till expertis inom bland annat kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och entreprenörskap, ämnesområden som traditionellt förknippas med ingenjörsvetenskap men som med stor vinning kan användas inom sjukvården.
På utbildningssidan har man idag utbildat fler än 250 ledare inom vården i olika kvalitets- och förbättringskurser. På forskningssidan bedrivs idag 14 forskningsprojekt som har det gemsamt att de försöker finna former för ett framgångsrikt förbättringsarbete mot en mer patientorienterad, effektiv och säker sjukvård. Samtliga projekt är tvärprofessionellt bemannade och exempel på lokala ”översättarbryggor” mellan ingenjörskunnandet och medicinsk kompetens.

– Forskningen inom CHI har en stark prägel av aktionsforskning, det vill säga att forskarna är med och bidrar i det utvecklingsarbete de också studerar. Det finns mycket att lära i detta efterso det bästa sättet att förstå ett system faktiskt är att försöka förändra det, säger Svante Lifvergren som även är utvecklingschef på Skaraborgs sjukhus.