Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers tar initivativ för att förbättra den svenska sjukvården

Vid Chalmers tekniska högskola görs en kraftansträngning för att bidra till en bättre sjukvård. Genom etableringen av Center for Healthcare Improvement, CHI, har en mötesarena för två kunskapsdomäner skapats till fördel för alla som verkar inom den svenska hälso- och sjukvården. Här möter högskolans väletablerade styrka inom tekniska system och processer sjukvårdens krav på patientsäkerhet, effektivisering och kvalitetshöjning. Med skarpa, tvärvetenskapliga projekt söker Chalmers, i nära samspel med Västra Götalandsregionen, driva utvecklingen av en mer effektiv och hållbar sjukvård som möter det moderna samhället.

Vid CHI, som hör till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, söker man utveckla nödvändig kunskap för en hållbar sjukvård. Målet är att i samverkan med svensk hälso- och sjukvård skapa, översätta och sprida både forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap.
– Vi har också för avsikt att aktivt bidra till den professionella utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens ledning och utveckling. Vid sidan av vår forskningsverksamhet bedriver vi även utbildning för chefer och verksamhetsutvecklare inom vården. Utbildningarna sträcker sig mellan 6 månader och 2 år. I dag har vi faktiskt utbildat över 250 stycken, så det börjar ju bli en rörelse i sig, förklarar Andreas Hellström, forskare på Chalmers och en av föreståndarna på CHI.
För att understryka det faktum att två världar möts inom CHI har centret två föreståndare, Andreas som kommer från Chalmers forskningsmiljö samt överläkare, tillika utvecklingschef, Svante Lifvergren, verksam vid Skaraborgs sjukhus, som därmed representerar sjukvården.

Tvärprofessionellt bemannade projekt
Med Chalmers i ryggen har centret tillgång till expertis inom bl.a. kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation, entreprenörskap och organisatoriskt lärande. Kunskapsfält som på senare tid blivit allt mer väsentliga inom sjukvården.
– Våra forskningsprojekt har en gemensam nämnare i ambitionen att finna former för framgångsrika förbättringsarbeten mot en mer patientorienterad, effektiv och säker sjukvård. Många gånger handlar det också om att få en utvecklad systemsyn kring hur vården egentligen levereras. Samtliga projekt är tvärprofessionellt bemannade och därmed exempel på lokala översättarbryggor mellan ingenjörskunnandet och den medicinska kompetensen. Det är just mötet och lärandet mellan dessa båda kunskapsdomäner vi vill möjliggöra , vilket är fantastiskt spännande berättar Andreas vidare.

Hållbar utveckling inom sjukvården
Forskningen inom CHI har en stark prägel av aktionsforskning, forskarna är med andra ord med och bidrar i det utvecklingsarbete de också studerar. Det finns mycket att lära i detta eftersom det bästa sättet att förstå ett system faktiskt är att försöka förändra det.
– En högaktuell fråga som vi ställer oss och som vi fokuserat på sedan några år tillbaka är vad hållbar utveckling inom sjukvården skulle innebära, upplyser Svante Lifvergren. Vi talar då om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och, inte minst, betydelsen av att de tre perspektiven alltid hänger ihop. Att resurserna inte tas tillvara på rätt sätt är en del av problemet, liksom slöseri i form av bl.a. över- eller felmedicinering. Dessutom har vi problemet med de konkreta miljökonsekvenserna för läkemedel som förs ut i vattendragen, antibiotika är ett känt exempel som bidrar till uppkomsten av multiresistenta bakterier.
Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv skulle det löna sig att arbeta mer förebyggande och fånga upp komplikationer i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika uppkomsten till svårare sjukdomar. Det sociala perspektivet syftar också bl.a. till att arbetsplatsen ska vara hållbar för sjukvårdspersonalen, att arbetet också ger energi istället för att enbart ta energi. En säker och effektiv klinisk process minskar ekonomiskt och ekologiskt slöseri samtidigt som medarbetarna trivs och utvecklas. Man skulle rent av kunna kalla det en positiv ”hållbarhets-spiral”.
– Hela sjukvårdskedjan är i slutänden lika stark som den svagaste länken. Därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv, där alla aspekter från de sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven finns med. Inom CHI försöker vi därför se på hela sjukvårdsmekanismen som ett system, summerar Svante Lifvergren avslutningsvis.

Kort om CHI
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är ett forsknings- och utbildningscentrum vid Chalmers tekniska högskola och hör till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Här finns expertis inom exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering och innovation. CHI bedriver forskning och utbildning med målsättning att förbättra och utveckla sjukvården. För närvarande bedrivs 16 olika forskningsprojekt, och en rad utbildningar för chefer och verksamhetsutvecklare inom vården. Mer info: www.chi.chalmers.se