Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers

Vedbaserade nya material- och energiprodukter och hållbar utveckling utgör kärnan i verksamheten för skogsindustriell kemiteknik vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola. Tillsammans med framstående aktörer inom både akademi och näringsliv driver Chalmers forskning och utveckling för framtidens klimatsmarta resursnyttjande.

Tillsammans med KTH bedriver Chalmers forskning med skogsråvara som resurs i det tioåriga samverkansprojektet Wallenberg Wood Science Center. Syftet är att ta fram nya material baserade på skogsråvara samt effektiva produktionsmetoder för att framställa de nya materialen.

Wallenberg Wood Science Center
Skogsråvara går att förädla för användning inom en rad olika områden, från bioenergi till nya material för byggnation och klimatsmarta drivmedel.
– Möjligheterna är näst intill oändliga, menar professor Hans Theliander, som bl.a. forskar i massaprocesser. Vi fokuserar på nya material baserad på komponenterna i ved, bredden är påtaglig och omfattar bl.a. material som kan användas som vätskebarriärer i vätskekartong, nya starka kompositmaterial för användning i allt från fordonsindustrin till möbler. Förutom de nya materialen skall nya effektiva produktionsmetoder för de nya materialen tas fram. Det vill säga hela kedjan från ved till nya material studeras.
Under det senaste halvåret har totalt på KTH och Chalmers ett 60-tal personer rekryterats till centrat för vidareutveckling av projekten med anknytning till Wallenberg Wood Science Center. Det handlar om ca 40 heltidstjänster.
– Kompetensen förstärks markant i och med att vi bygger upp centret. Vi kommer att spinna vidare på materialrelaterad hållbar utveckling, och på sikt kan även aktörer från näringslivet komma att integreras i samarbetet, säger Theliander.

Chalmers Energy Initiative
Chalmers har nyligen presenterat en omfattande satsning som planeras för de kommande fem åren. Det är Chalmers Energy Inititative som samordnas av Chalmers Energicentrum. Här ska man bl.a. utveckla ny energiteknik, forska kring nya energikällor samt ta fram ”gröna” bränslen och kemikalier.
– Chalmers Energiinitiativ är ett av de större verksamheterna inom Chalmers just nu, och man kommer att arbeta brett med energifrågorna. Flera institutioner kommer att samverka för att driva utvecklingen framåt, förklarar Theliander. Vi har redan börjat rekrytera ny kompetens för att bygga upp initiativet. Både erfarna forskare och doktorander kommer att anställas. Inom ramen för Chalmers energiinitiativ kommer vi att arbeta med såväl forskningsinstitut som företag.

Från forskning till färdig produkt på tio år
Det har tagit tio år för en kommersiell produkt att växa fram som nu kan revolutionera tillgången på biobränsle. Theliander berättar:
– Vi har utvecklat en process, LignoBoost, för att separera lignin (barrved består av cirka 27%lignin) från svartlut tillsammans med Innventia och ett par av de stora skogsbolagen i Sverige. Ligninet kan exempelvis användas som råvara för nya material eller bränslen. Även om en process kanske aldrig blir riktigt färdigutvecklad har nu den nya tekniken demonstrerats i demonstrationsskala och nästa steg är fabrikskala. Lanseringen av den nya processen görs av Metso Power i Göteborg.

Samverkar med industrin
Tillsammans med Södra, Sveriges största skogsägarförening, har Chalmers byggt upp forskningscentret Avancell i syfte att undersöka fibrer och olika fibersammansättningar för nya framställningsmetoder. Det satsas omkring fem miljoner kronor årligen i projektet, som bl.a. har genererat ny kunskap om fibrers egenskaper som påverkar användningen av fibern och kan leda till nya material.
Gemensamt för samtliga projekt i Chalmers regi med inriktning på skogsindustriell kemiteknik är ambitionen där man ska ta fram nya produkter som bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Ytterligare ett projekt, WooDi, fokuserar på sikt kunna fasa ut oljebaserade produkter i blöjor med nya, vedbaserade alternativa material. Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan SCA, Södra och Chalmers, har pågått i två år och hittills resulterat i två patent.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind