Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

CHAMPS – utbildning som utvecklar hela organisationer

Corporate Value har blivit modeord inom det svenska näringslivet. Att få ut mer av de investeringar som utbildningsinsatser innebär är vad moderna företag och organisationer strävar efter. Det handlar i allra högsta grad om prestationsökning och kostnadseffektivitet, mervärden måste kunna identifieras för att en investering i utbildning ska ses som lönsam. Chalmers Advanced Management Programs (CHAMPS) skräddarsyr utbildningar för näringslivet med speciellt fokus på teknikintensiva verksamheter.

CHAMPS etablerades av Chalmers tekniska högskola i slutet av 1980-talet. Syftet var redan från början att stärka ledarskapet i teknikintensiva företag, där CHAMPS bidrar med praktisk utbildning som samtidigt har vetenskapliga grunder. Programmen ger deltagaren, som ofta är ingenjör i grunden, viktiga kunskaper i strategi, organisation och ledarskap.

Vinstdrivande verksamhet
CHAMPS arbetar med svenska och internationella företag över hela världen. Verksamheten är vinstdrivande och överskottet investeras i teknikorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt vid Chalmers tekniska högskola. Via CHAMPS erbjuds mastersprogram, specialanpassade företagsutbildningar, seminarier och ledarskapsinsatser. Man fokuserar på utvecklingen av teknikbaserade affärsverksamhet i allmänhet, och tekniska chefer i synnerhet.

Framstående experter
Idag bedriver CHAMPS aktiva samarbeten med framstående universitetet, högskolor och organisationer över hela världen. Utbildningarna är speciellt framtagna för marknadens skiftande behov av managementkompetens, och undervisningen ges av framstående experter – omkring 70 procent från andra länder än Sverige. Detta bidrar starkt till att göra CHAMPS till ett internationellt igenkänt nav för företagsutbildningar med fokus på management i teknikföretag, och idag sker utbildning inom CHAMPS i tio länder förutom Sverige.

Agerar mötesplats
CHAMPS verkar även för att olika aktörer i näringslivet möts och skapar förutsättningar för kunskapsutbyte kring exempelvis strategi, marknad och framtid. Genom seminarier och speciella workshops möts företagsledare från hela världen, syftet är att öka nätverkandet – framförallt handlar det om att skapa goda relationer och förutsättningar för tillväxt, både för svenska och utländska företag.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind