Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Dagens finansieringsklimat kräver mer

En stor del av Högskolan i Borås framtidsplaner bygger på att stärka forskningen samt nyttiggöra den i större omfattning än tidigare. Högskolan ska samtidigt vara en drivande kraft i det regionala innovationssystemet. Sedan november 2014 finns därför en stödfunktion för forskning och innovation, Grants and Innovation Office (GIO), etablerad på campusområdet i Borås.

De huvudsakliga uppgifterna för GIO är att underlätta för forskare i ansökningsprocessen för extern finansiering samt att bistå med innovationsrådgivning. Att bidra med kunskap som tydliggör nyttiggörandet av forskningen blir därför också ett naturligt inslag i verksamheten.

Mer än vetenskaplig excellens
Dagens finansieringsklimat är tuffare än någonsin. Det räcker inte som tidigare med hög vetenskaplig excellens, utan det krävs även en tydlig strategi för nyttiggörande av forskningsresultaten. Det ska vara fastställt redan vid ansökan. För ansökningar inom ramen för EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 krävs dessutom samverkan mellan lärosäten i minst tre länder.
Finansieringsdjungelns regelverk och normer är inte lätta att hålla reda på för enskilda forskare, men med rätt stöd kan ansökningsprocessen ändå gå smidigt.
– Vi förser forskarna med rätt verktyg för att skriva bra ansökningar och det kommer förhoppningsvis att leda till att mer forskningsanslag landar i Borås, säger innovationsrådgivare Stefan Dahlin vid GIO.
Verksamheten får även uppbackning av Innovationskontor Väst vid Chalmers i Göteborg som startat ett lokalt samarbetsnätverk kring innovation, där Högskolan i Borås samt regionens sju övriga lärosäten ingår.

Forskningsprojekt redo för marknaden
NYFORSK (Nyttiggörande av forskningsresultat) är ett projekt inom GIO som kan ses som en process för utvärdering och validering av forskningsprojekt. Fokus läggs vid innovationer som är mycket mer än tekniska uppfinningar. Att skydda abstrakta värden som exempelvis pedagogiska modeller är minst lika viktigt idag.
Exempel på ett framgångsrikt forskningsprojekt som härrör från NYFORSK är WaterWeave, som i slutet av 2014 kammade hem segern i Venture Cup Väst. Det textilbaserade vattenreningssystemet som WaterWeave utvecklat bygger på forskning inom området smarta textilier och resultat som forskarna Nils-Krister Persson och Patrik Lennartsson kommit fram till.
– Vår forskning bygger egentligen på två spår. Genom att fästa fotokatalytiska partiklar på tyg skapas en reaktiv yta vid ljusinstrålning. Sänks tyget ner i vatten blir reaktionerna sådana att mikroorganismer däri förstörs. Ett annat spår år att låta växa biomassa (svampar) på tyg. Då är funktionen att ta bort tungmetaller i vatten, berättar Nils-Krister Persson.
– Det är just tyg som är det intressanta. Att använda tyg är ett sätt att skapa stora kontrollerade ytor, vilket innebär stor sannolikhet för reaktion.Vi kommer nu att ta nästa steg med WaterWeave, bland annat med koppling till vattenrening i flyktingläger och utvecklingsländer. Att vända sig till Innovationskontor Väst var det bästa vi kunnat göra, det hjälpte oss vidare med vår forskning och nu ser vi fram emot att få en överblick över framtida marknader för vår uppfinning.