Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Dals-Ed, Trivsam mötesplats

Vi har, som Dals-Ed och Näringslivschef Gustav Glesåsen skriver, i ett nyhetsbrev i oktober 2009, ingen bruksanda i kommunen. Och det kan vi vara glada för. Det befintliga näringslivet består av några få ”större” företag med 40-250 anställda, resterande är mindre- och småföretag. Detta ger en bra struktur.

Men det är mycket viktigt att det startas nya företag och enligt en färsk statistik så ligger Dals-Ed i topp i Dalsland med nystartade företag under första halvåret 2009. Räknat i procentuell ökning så ligger vi på fjärde plats av Sveriges 300 kommuner.

Större företag
Den största arbetsgivaren i kommunen är dataföretaget Sykes med cirka 250 anställda. Ett tiotal andra företag som Bozela AB, El Supply, ECUS, PREMEC, SWEDAL med flera går bra trots lågkonjekturen. Nössemarks trä projekterar för ett nytt sågverk. Byggkostnad ca 150 miljoner.
Kommunen hävdar sig bra i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och hamnar på 46:e plats i Sverige och som bästa kommun i Fyrbodal.

Kompetensutveckling
Det pågående EFS projektet ”Omställning i Dals-Ed”, som berör företag inom fordonsindustrin, skogs- och träindustri samt ett antal kvinnliga småföretagare rukkar på. Det pågår i två år med start våren 2009. Kommunen prioriterar utvecklingscentrum i Ed som utbildningsplats, men olika aktörer står för utbildningen, allt efter noggrann upphandling. Under hösten 2009 startar, bl.a flera upphandlade datautbildningar.

Besöksnäringen
Den svenska besöksnäringen är viktigare än någonsin för Sverige och omsätter över 200 miljader årligen, som kommunen skriver i sin årsredovisning för 2008. I Dals-Ed omsätts över 240 miljoner årligen. Enligt Svensk Handels ranking hamnar Dals-Ed på plats 37 i Sverige.

Kommunikationer, infrastruktur, miljö
Bredband finns numera i 90% av kommunen. Telia bygger under 2009 ut telestationen i Rölanda. Efter denna komplettering ökar täckningsgraden till 94%. Samverkan Telefoni VäDal är en sammansättning av sju kommuner: Årjäng, Åmål, Säffle, Mellerud, Färgelanda, som sedan 2005 har haft en gemensam växel.
Under 2008 fullföljdes inköp av telefoni där Telenor valdes som leverantör. Under bl.a 2009 införs Telenors lösning som bland annat ger möjlighet att integrera mobiltelefoner i växeln. Detta innebär nolltaxa för samtal mellan fasta telefoner och de mobiler som integrerats.
Expresslinjerna med buss fortsätter att utvecklas positivt. Gymnasiependlingen till Uddevalla är omfattande. Linje 775 Ed-Åmål visar en god utveckling. 2008 ökade arbetspendlingen då främst företaget SYKES nyanställde. NSB, Norska Statsbanor, rapporterar om en god utveckling på linjen Oslo-Göteborg.
Utredningen ”regionaltågstrafik” mellan Dalsland och Norge, som genomförts av Västtrafik visar möjligheten med en pendeltrafik mellan Trollhättan/Vänersborg och Östfold.

Fritid och Kultur
I nästan 40 år har det spelats bowling på fyra banor i källaren vid torget. Under 2008 iordningställde kommunen en ny bowlinghall vid Jordbrons företagshotell.
Den nya hallen blir Dalslands första åtta-banorshall, som är anpassad för såväl nöjes-som tävlingsbowling.
Eds ryttarklubb invigde sin nya anläggning 2008 och arbetar vidare med siktet inställt på att få till stånd ett ridhus.
Ungdomsgården har en tid haft sin verksamhet i Missionskyrkans lokaler. Under 2009 omvandlades den gamla bowlinghallens lokaler vid torget till ungdomsgård.
Och Brukshundsklubben har flyttat sin verksamhet till Bölevallen.

Skola och Barnomsorg
Barnomsorgsbehovet har ökat i takt med utvecklingen inom näringslivet och den minskade arbetslösheten. Ändrade regler för föräldraledigheten med mera leder också till en ökad press på verksamheten. För att bemöta det ökade behovet har en ny förskola inrättats vid Stallbacken.
Grundskolans verksamhet har de senast åren anpassats till minskat elevunderlag. Däremot har antalet Dals-Ed elever i gymnasiesärskolan ökat kraftigt.
Utsiktens gymnasieskola är under kraftig expansion. Särgymnasium med BOS- och GSI-program byggs ut. Om- och tillbyggnad av fastigheten för dryga 18 mkr har gjorts.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har bedrivits inom ramen för de uppställda målen. För ombyggnad av Edsgärdets serviceboende finns ett anslag på tre mkr. En arbetsgrupp arbetar med frågan.

Koncernen Dals-Eds kommun
Koncernen Dals-Ed kommunen består av kommunen samt ett helägt bostadsbolag, Edshus AB. Edshus bygger och förvaltar bostäder och lokaler i Dals-Eds kommun. De flesta ligger i centrala Ed. Antalet förvaltade lägenheter uppgår till 478 stycken. Därutöver förvaltas 15 lokaler. Totalt förvaltad yta är 36.820 kvm. Bolaget sysselsätter fyra personer. Antalet tomma lägenheter ökade med 3% under 2008.