Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Dalslands miljökontor samlar fyra kommuners styrkor inom miljöområdet

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud har med samlade krafter skapat ett gemensamt miljöengagemang i Dalslands miljökontor. Det främsta syftet är att skapa förutsättningar för att optimera resursnyttjande och ekonomi i de fyra kommunerna. Extra fokus ligger på produktivitet, effektivitet och kvalitet. Ett viktigt inslag är att kunna anpassa verksamheten efter externa förändringar.

Dalslands miljökontor verkar för att få de regionala företagen mer miljöanpassade. Med samma behandling för samtliga medverkande kommuner har man skapat en unik symbios där alla behandlas lika gällande legala och ekonomiska aspekter. Detta innebär ett mer systematiskt och trovärdigt miljöarbete inom regionen samt inom företagen som verkar här.

– Förutom att vara ett stöd för våra företag söker vi även aktivt efter nya möjligheter inom miljöbranschen, berättar miljöchef Hans-Peter Dahlgren. Vi vill identifiera och stödja de nya marknaderna inom segmentet som omfattar bl.a. biogas och andra alternativa energikällor.

Främjar för miljöanpassade arbetssätt
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud utgör tillsammans en region som traditionellt sett är mycket framstående inom bl.a. skogs- och lantbruk. Här finns även större pappersindustrier och ett stort antal underleverantörer till fordonsindustrin.

– Vår uppgift är att främja för miljöanpassade arbetssätt inom de näringar som dominerar vår region. Som exempel kan nämnas att vi informerar om hur och när man kan använda gödning i närheten av vattendrag. Vi har även ett stort uppdrag mot privatpersoner där vi arbetar med enskilda avlopp, berättar Dahlgren.
Inom verksamheten för enskilda avlopp strävar miljökontoret efter ett nollutsläppssystem, där man som en extra bonus även hoppas på att kunna generera biogas som ett komplement till pågående etableringar inom området. Projektet kommer även att generera flera arbetstillfällen då det i många fall handlar om en total uppgradering eller nybyggnation.

Planerar större projekt för energieffektivisering
Dalslands miljökontor har ca 20 anställda fördelade på två grupper eller ansvarsområden. Det första är tillsynsgruppen, här arbetar flertalet. Det handlar om tillsyn av lantbruk, livsmedelssektorn och allmän miljötillsyn. Den andra gruppen tar hand om strategiska frågor, naturvård och administration.

Under 2010 – 2011 kommer man att arbeta med en successiv övergång till ett mer miljömålstyrt tillsynsarbete. Av de 16 nationella strategiska miljömålen fokuserar Dalslands miljökontor extra på klimatpåverkan, grundvatten, god bebyggd miljö och en giftfri miljö. Tanken är att verksamhetens olika projekt ska ge stöd åt både företagare och handläggare med hjälp av ökad rådgivning, utbildning och effektivisering av tillsynen, bl.a. så görs åtgärder som främjar företagens egenkontroller.

– Vi ska även vara en drivande faktor för implementering av miljöledningssystem, framförallt inom kommunerna. Vi har även ett stort engagemang kring energieffektivisering, där vi lämnat in en EU-ansökan som förhoppningsvis ska resultera i strategier för energibesparing. Vi har börjat informera näringslivet och allmänheten, och hoppas kunna spinna vidare på konceptet framöver, säger Dahlgren avslutningsvis.

Maria Lind