Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

De gröna näringarna viktiga för det hållbara samhället

Förnybar energi från jord och skog skulle kunna ersätta nästan hälften av de fossila bränslen som idag används i Västra Götaland och är, fullt utvecklat, värt 6-7 miljarder kronor per år. Det visar beräkningar som gjorts av Energigården som är ett program inom Agroväst Livsmedel AB med uppgift att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av förnybar energi från jord, skog, sol och vind.

Binder solenergi i biomassan
Solen är förutsättningen för liv på jorden. Solenergin ger värme till luften som sätts i rörelse och ger oss vind för vindkraft, vatten förångas, bildar moln och faller ner för att senare avledas till havet genom älvar vars vattenfall vi nyttjar för elproduktion. Men den allra viktigaste solenergin, ljuset, tas upp av växternas gröna klorofyll och med hjälp av fotosyntesen bildas energirik biomassa från koldioxid och vatten. En åkergröda binder via fotosyntesen 6-10 gånger mera energi än vad som sätts in i form av gödsel, drivmedel, växtskydd, torkning och maskiner. Genom att ta tillvara biprodukter som till exempel halm för energiproduktion ökar utbytet ytterligare.

Förnybar energiproduktion
Det finns inte möjligheter att ersätta all fossil energi med förnybar energi från jord och skog. Det är nödvändigt med effektivare energianvändning och ny smart energiteknik. EU:s mål är att vi ska effektivisera energianvändningen med 20 procent till år 2020. Beräkningar som gjorts av Energigården visar att jord-och skogsbruket i Västra Götaland vid sidan av livsmedelsproduktion och leverans av timmer och massaved också kan producera drygt 6 TWh bioenergi. Det skulle kunna ersätta ca 40 procent av det återstående behovet av fossila bränslen till ett värde av 6-7 miljarder kronor per år. En TWh motsvarar energin i 100 000 kubikmeter eldningsolja eller uppvärmningsbehovet för cirka 40 000 villor. Genom att åker och skog med solens hjälp även kan producera förnybar energi är de gröna näringarna en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle. En satsning på förnybar energi inom jord och skog ger grön tillväxt i samhället med låg klimatpåverkan och 4-5 000 nya jobb, vara 2 600 i uppbyggnadsfasen och resten som bestående jobb i hela Västra Götaland.

Av tabellen framgår att behovet av bensin och diesel är ca 14 TWh per år efter en energieffektivisering på 20 procent och motsvarande behov av eldningsolja är 1,6 TWh. Eldningsolja har redan till stor del ersatts med skogsflis, träpellets, el och värmepumpar och det är inga problem att också ersätta den återstående delen. Den stora utmaningen är ersättningen av bensin och diesel. Den beräknade potentialen förnybar energi från jord och skog uppgår till 6,4 TWh. Störst potential har energi från skogen med 3,2 TWh utöver dagens användning, följt av energi från halm, odling på åkrar som idag ligger i träda och biogas från gödsel, matavfall och avloppsslam. Drygt en tredjedel av behovet av bensin och diesel skulle kunna ersättas med biobränslen och det rör sig inledningsvis av etanol, biogas, RME (rapsmetylester) och senare om metanol, syntetisk diesel och DME (dimetyleter). Vidare kommer det att bli en kraftfull utveckling av elfordon och bränsleceller och här kan el från vindkraft och solceller få stor betydelse.

Energigården en arena för samverkan
Programmet Energigården, som finansieras av Västra Götandsregionen, Länsstyrelsen och LRF, har till uppgift att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord och skog i Västra Götaland. Energigården arbetar med information om lönsam energiproduktion, kompetensutveckling av bioenergiaktörer och utvecklingsverksamhet inom småskalig energiproduktion. Energigårdens arbetssätt är att vara en arena för samverkan mellan olika energiaktörer och ta vara på olika aktörers kompetenser och få till stånd aktiviteter som utan samordning förmodligen inte skulle ha skett. Det är ett för närvarande ett 30-tal organisationer och företag som ingår i Energigårdens nätverk.

Sötåsen första Energigård
Naturbruksgymnasierna i Västra Götaland skall utvecklas och bli en del av Energigården som demogårdar, arenor och mötesplatser för energiaktiviteter för lantbrukare, kommuner, näringsliv och olika energiaktörer. Naturbruksgymnasiet Sötåsen har nyligen utnämnts till Energigårdens första Energigård.

Agrovästs uppgift är att hjälpa jordbrukare att utvecklas. Förutom Energigården finns program inom mjölk- och köttproduktion, precisionsodling och djur och människors hälsa.