Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Didaktikcentrum leder svensk skola in i framtiden

Reformerna inom den svenska grund- och gymnasieskolan under 2011 innebär utmaningar – men framför allt stora möjligheter. För Didaktikcentrum AB innebär det bl.a. att man får utökade möjligheter att stödja skolledare och pedagoger i ett spännande förändringsarbete. Visionen för Didaktikcentrum AB är att föra svensk skola in i framtiden och med hjälp av avancerad pedagogik och modern teknik finns det goda förutsättningar att så ska ske.

Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning AB. Med en grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet och med rika möjligheter av att följa pedagogiska processer förser Didaktikcentrum skolledare, lärare och pedagoger med kompetensutveckling för att möta morgondagens utmaningar i skolan.
Didaktikcentrum grundades 1997. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats kraftigt, bland annat genom fleråriga rektorsutbildningar där hittills över 300 rektorer involverats.
– Vi verkar över hela landet och arbetar med allt från enstaka fortbildningsdagar till större, mer komplexa utbildningsprojekt såsom rektorsutbildningar över tid berättar Håkan Johansson, VD på Didaktikcentrum AB och koncernchef vid Frida Utbildning AB.
Som en av landets mest anlitade aktörer har Didaktikcentrum såväl friskolor och kommuner som kunder runtom i landet.

Öppnar för nya möjligheter med ”Bortom Horisonten”
En utav de tuffaste utmaningarna för dagens skola är att förbereda barn och ungdomar för en föränderlig och snabbväxande arbetsmarknad. Näringslivets krav gällande kompetens blir allt tuffare, det gäller att hänga med i den snabba utvecklingen.
Därför har Didaktikcentrum och Lin Education skapat framtidens utbildningspaket för 1 – 1 i svensk skola. Konceptet avser en dator per elev och bygger på ökad insikt i lärandets processer där datorn utgör ett viktigt verktyg för nya, öppna inlärningsmetoder.
Fridaskolorna AB (där Fridagymnasiet ingår) i tillämpar redan med stor framgång 1 – 1 konceptet, Fridagymnasiet är nu inne på sitt 5:e år med 1 – 1, en dator en elev. Elever från årskurs 6 och uppåt har likaledes tillgång till en egen bärbar dator som de får ta med sig hem. De yngre eleverna (1 – 5) har dessutom ständigt tillgång till en egen dator genom att det alltid finns tillgång till en mängd av klassuppsättningar av datorer. Dessa elever har också sitt eget digitala skrivbord som innebär att de alltid hamnar på ”sin egen dator”.
I samarbete med Lin Education har Didaktikcentrum byggt upp projektet ”Bortom Horisonten”, som omfattar utbildning av pedagoger och skolledare baserat på 1 – 1 konceptet.
– Eleverna visar tydligt att de upplever det mycket positivt att ha tillgång till en egen dator. Förutom att undervisningen känns mer lustfylld och eleverna därmed presterar mer, ser vi att det är en demokratisk lösning eftersom alla får samma möjligheter från början, menar Håkan Johansson – och tillägger – idag finns det sannolikt en dator i stort sett varje hem – men där är inte sannolikt att det i varje hem finns kunskap om hur IKT kan bidra till barn
– och ungdomars lärande.
Didaktikcentrum svarar för den pedagogiska utbildningen av pedagoger och skolledare inom ramarna för ”Bortom Horisonten” så att de på bästa sätt kan implementera verktygen för ökad förståelse av lärandets processer. Verktygen pedagoger och skolledare får under utbildningen är inte av teknisk karaktär, (tekniken ska bara fungera) utan snarare handlar utbildningen om de verktyg som ger eleven möjlighet att lyckas i sina studier och därmed hur datorer och modern teknik bör hanteras för att ge önskvärd effekt.
I slutänden är det alltid pedagogernas kunskap som väger tyngst, aldrig tekniken, understryker Håkan Johansson som avslutning.