Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

De statliga målen för 2020 är ambitiösa, men inte omöjliga. 50 procent förnyelsebar energi, 20 procent effektivare energianvändning och 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser. Allt ska uppnås inom en tidsram på mindre än tio år.

Om vi ​​ska kunna uppfylla målen måste alla delta och fokusera på hållbarhet. Klimatproblemen ser inga geografiska gränser, vilket innebär att varje nation har sitt ansvar. I Sverige har vi fördelen av att ha tillgång till väl utvecklad teknik för att stödja miljövänliga alternativ inom de flesta branscher. Med större fokus på träbyggnationer revolutioneras också den relativt konservativa byggbranschen.

Inom infrastruktur, transport och logistik är den övergripande ambitionen att skapa mer effektiva system som stödjer hållbar utveckling. Sverige behöver utveckla intelligenta transportsystem (ITS) ytterligare för att konkurrera på en global marknad där grönt är framtiden.

Samtidigt har vi geografiska utmaningar som kräver att vi är flexibla både när det gäller person- och godstransporter. Det är knappast hållbart i längden att förbjuda eller stoppa någon form av resor eller hämma något specifikt transportslag. Tanken är snarare att integrera mer miljövänliga alternativ för att kunna tillgodose våra behov idag utan att påverka nästa generations möjligheter.

Vi måste hitta bra gränsöverskridande lösningar på våra gemensamma miljöproblem, då krävs ökade samarbeten mellan nationer, regioner och städer, mellan företag, kommuner och akademiska institutioner.

Maria Lind
Redaktör