Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

EIT i Lund – akademisk partner för industrin

Lunds universitet arbetar övergripande för att komma närmare samhället och näringslivet inom alla utbildnings- och forskningsområden. Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) står för internationellt framstående forskning där en stor del utgörs av tillämpade projekt i nära samverkan med industrin. Många av de koncept som utvecklats vid institutionen har senare kommersialiserats av industriella intressenter och EIT är den huvudsakliga akademiska plattformen för industri i regionen inom telekommunikation.

Digitalisering är inte längre ett framtidsbegrepp utan har blivit mer som en standard för de flesta av dagens applikationer. Digital information används numera i snart sagt alla sammanhang – digital radio och TV, Internet och mobiltelefoni är bara några exempel. Framtidens system kräver än mer avancerad teknik och framförallt handlar det om integrering av olika tekniker i balans.
Nästan samtliga forskningsområden inom EIT är kopplade till digital informationsöverföring och hantering. Kommunikation, då främst via trådlösa system, är således huvudfokus för institutionens verksamhet.
Mycket av den forskning som utförs på EIT bidrar slutligen till standarder och produkter som produceras av företag som exempelvis Ericsson. Många studenter och forskare som tidigare verkat inom EIT har idag nyckelpositioner inom telekomindustrin och driver utvecklingen vidare inom näringslivet.

Signalbehandling med medicinsk tillämpning
Inom EIT finns idag omkring 100 aktiva forskare, uppdelade i sex forskningslaboratorium: Elektronik, Kommunikation, Nätverk och säkerhet, Bredbandskommunikation, Teoretisk elektroteknik samt Signalbehandling. Institutionen driver eller medverkar dessutom i olika forskningscentra där flera olika discipliner samt det kringliggande samhället möts.
EIT har en lång tradition av framstående forskning inom signalbehandling med medicinsk tillämpning. Här samverkar man med sjukhusmiljöer och företag som verkar inom vård och medicin. En forskargrupp inom EIT utvecklar exempelvis beräkningsmodeller för att förbättra diagnos av hjärtsignaler (EKG) vilket kan hjälpa läkaren att fatta rätt beslut om behandling.
– I ett projekt finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning arbetar vi med vidareutveckling av radiogränsnitt för att trådlöst kunna kommunicera med till exempel pacemakern på ett så energisnålt sätt som möjligt, berättar prefekt Viktor Öwall.

Framtida samarbeten med ESS
Den första digitala mobiltelefonen lanserades med GSM-systemet. I teorin fanns då funktioner för att kunna skicka sms, men det tog ett tag innan tjänsten accepterats och användes. Dagens mobiltelefoner är mycket avancerade, eftersom vi använder dem till allt från att lyssna på musik direkt från nätet till att betala räkningar och leta information samtidigt som vi kan ringa, skicka sms och organisera våra liv med personliga kalendrar direkt i mobilen.
– Kraven ökar ständigt – nu finns 4G redan på flera ställen i landet. Det handlar om att kunna överföra mer information på kortare tid och samtidigt ta mindre frekvensutrymme i anspråk, dessutom måste vi göra kommunikationen säker och då krävs också en hel del uppdateringar, konstaterar Viktor Öwall.
Mycket av den teknik som EIT använder för utveckling av kommunikationsmodeller inom framförallt mobiltelefoni kan också omvandlas och appliceras i uppbyggnaden av ESS (European Spallation Source) i Lund.
ESS är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum som ska baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och där forskare ska kunna studera en mängd olika material – allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler. Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen i Lund kommer ESS utan tvekan att bli ett viktigt nav i Europas infrastruktur för forskning och här är EIT redan engagerat i samarbetsprojekt.