Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Eklandia Fastigheter, ”Mer än tak över huvudet”

Eklandia Fastigheter är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum- koncernen, ett av de största fastighetsbolagen i Sverige. Med inriktning på kommersiella fastigheter och med Göteborg som geografiskt verksamhetsområde erbjuder man såväl kontors- som lager och logestiklokaler i attraktiva områden.

Eklandia Fastigheter verkar enbart på den kommersiella fastighetsmarknaden, men så har det inte alltid varit. 1997 ingick c:a 2.000 lägenheter i beståndet. Moderbolaget Castellum beslutade dock att Eklandia enbart skulle äga och förvalta kommersiella fastigheter, och i dag har man ett fastighetsbestånd vars värde uppskattas till c:a 5,5 miljarder kr, allt bestående av kontors, lager- och logestikfastigheter i Storgöteborg.
Eklandias fastighetsbestånd omfattar c:a 530.000 kvm, varav c:a 300.000 kvm utgör lager och logestik, medan c:a 230.000 kvm utgörs av kontors och butiksyta.
Eklandia har ett brett utbud och arbetar långsiktigt för att utvecklas tillsammans med hyresgästerna. ”Mer än tak över huvudet” är företagets slogan, ett motto som präglar hela organisationen och även skall förmedlas till hyresgästerna i praktiken.
– Ett led i denna strävan är att Eklandia använder egen personal för fastighetsskötsel. Det ger en mer nära och personlig relation till hyresgästerna än om vi skulle haft underleverantörer som skött all drift och skötsel, säger vd Tage Christoffersson. Att i mesta möjliga mån försöka tillgodose och förverkliga hyresgästernas önskemål och behov är målet. Lyhördhet flexibilitet och hög servicenivå är därför nyckelord i verksamheten.

Miljöarbetet prioriterat
– Miljön är en prioriterad del av Eklandias verksamhet. Alla fastigheter förbrukar energi, vilket nästan alltid har en negativ miljöpåverkan i form av bl. a koldioxidutsläpp. Mängden utsläpp påverkas av tre faktorer: mängden energi som används, energislag (förnyelsebar eller inte), samt den teknik som används för att omvandla energin. Som ett av Göteborgs största privata fastighetsbolag är ett kontinuerligt arbete med att effektivisera energianvändningen i våra fastigheter en av de viktigaste miljöinsatser vi kan göra, säger Christoffersson.

Expanderar på Norra Älvstranden
På den unika Norra Älvstranden, Göteborgs mest expansiva område, har Eklandia i dag tre fastigheter, och här handlar det nästan uteslutande om kontor, därtill har man nyligen förvärvat mark som gränsar till Eklandias befintliga fastighet för att kunna bygga ytterligare 10.000 kvm kontorsyta på Lindholmen.
På Norra Älvstranden är boende, näringsliv, högskolor, social service och kultur integrerade i en kreativ miljö. Lindholmen, som är en del av Norra Älvstranden, växer fortfarande, och bl. a kommer här att byggas ett nytt storhotell precis vid vattnet. Att etablera sig på Lindholmen ses av de flesta som en investering i livskvalitet, oavsett om det gäller som boende eller företag.

Avslutningsvis berättar Tage Christoffersson att Eklandia är ett ekonomisk stabilt fastighetsbolag som genom långsiktigt ägande och förvaltning skall växa på Göteborgsmarknaden, genom såväl förvärv och nybyggnation som förädling & utveckling av befintliga fastigheter.