Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ekonomutbildningen i Kristianstad är bland Sveriges mest framtidskalkylerande

Studenter vid Högskolan Kristianstad får genom skolans speciella profil tillgång till starkt samhälls- och näringslivsförankrade utbildningar. Högskolan utmärker sig genom att vara det enda lärosätet i Sverige som garanterar minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom alla utbildningsprogram. En undersökning gjord av studenter vid Handelshögskolan i Stockholm visar att ekonomutbildningen vid Högskolan Kristianstad håller högsta kvalitet med nöjda studenter som får jobb efter utbildningen.

Kristina Genell, som ansvarar för ekonomprogrammet, är övertygad om att en stor del av framgångarna möjliggjorts tack vare det väl förankrade samarbetet med näringslivet.
– Genom det starka praktiska inslaget får studenterna tidigt knyta viktiga kontakter med näringslivet. De får också en chans att applicera sina teoretiska kunskaper i verkliga situationer.

Tog brons i nationell studentorienterad undersökning
Rankningar av lärosäten blir allt vanligare och det är ofta de stora universiteten som toppar listorna. Många saknar dock ett konkret studentperspektiv, vilket en grupp masterstudenter vid Handelshögskolan i Stockholm ville fånga upp.
Genom att intervjua 1451 studenter från 24 ekonomprogram gjorde masterstudenterna en jämförelse mellan tidigare rankningar och sökte svaret på frågan om dessa speglar vad ekonomistudenter uppfattar som viktigt rörande kvaliteten på utbildningen. Resultatet visade då bl.a. att de flesta rankningar ger för stor vikt åt parametrar som rör forskning.
– Studenterna lägger större vikt vid exempelvis lärarledda timmar och klasstorlek samt naturligtvis framtida karriärmöjligheter där näringslivskontakter är oerhört viktiga. Enligt undersökningen är studenterna på Handelshögskolan i Stockholm respektive Göteborg mest nöjda med sin utbildning. Ekonomutbildningen här i Kristianstad kommer på tredje plats, att vara på topp tillsammans med två av landets största lärosäten känns oerhört roligt för oss som ändå är ett mindre lärosäte, säger Kristina Genell.

VFU även i grundutbildningen
Högskolan Kristianstad satsar på att garantera studenter på samtliga program minst nio timmars lärarledd tid i veckan. Det är också en stark orsak till att ekonomieleverna rankar sin utbildning så högt, menar Kristina Genell.
– Vi kommer att satsa ännu mer på VFU framöver. Fram till nu har studenterna fått göra sin VFU under fjärde året på magisternivå. Nu inför vårterminen 2012 har vi integrerat VFU även i den treåriga grundutbildningen. Att tidigt få in reella projekt kommer att lyfta ekonomutbildningen ytterligare.
I Kristianstad arbetar man också mycket med internationalisering, som blivit en utav akademiska Sveriges viktigaste uppgifter för att skapa samarbeten och tillväxt för framtiden. Högskolan har ca 190 partnerlärosäten över hela världen, varav ca 80 är kopplade till ekonomprogrammet.