Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

En föränderlig värld kräver ökade kunskaper i teknikens ekonomi och organisation

Inom Chalmers tekniska högskolas stora spännvidd – som i grova drag sträcker sig från arkitektur och byggsystem till energi- och hållbar utveckling – faller det största ansvaret för forskning och utbildning i ekonomi och management på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Forskning nära företag
Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation studeras teknikens samspel med sitt ekonomiska, sociala och samhälleliga sammanhang. Institutionens verksamhet beskrivs i tre profilområden, och den huvudsakliga forskningen är även samordnad i dessa.
Forskningen bygger på en förståelse av teknik och ingenjörsvetenskap och applicera teorier främst från ekonomi och beteendevetenskap. I profilområdet Innovation och entreprenörskap forskar man t.ex. om innovationsprocesser, affärsmodeller samt start av ny teknikbaserad verksamhet.

Profilområdet Operations Management handlar om organisation och ledning av produktions- och utvecklingsverksamhet i allt från tillverkande företag till tjänsteproduktion bland annat i sjukhus. Profilområdet Supply Chain Management behandlar interna materialflöden, externa transporter och relationer mellan företag av olika slag.
Forskningen drivs i nära samarbete med företag och organisationer. Institutionen har idag 14 professorer, 24 docenter och universitetslektorer samt 30 andra forskare och lärare. Forskarutbildningen har 80 aktiva doktorander.

Omfattande grundutbildning
Institutionen driver en omfattande utbildning inom främst civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik men också inom flera andra program. Institutionen har undervisning motsvarande strax under 1000 helårsstudenter per år.

Man ansvarar idag för de fyra masterutbildningarna Business Design, Management and Economics of Innovation, Quality and Operations Management samt Supply Chain Management. Programmen speglar forskningen inom respektive profilområde, man fokuserar på allt från logistik, ledning och hantering av verksamheter, produktutveckling och innovation, utveckling av affärsidéer och grundande av nya företag.
Masterprogrammen är internationella och har 30 % av studenterna från utlandet, alla världsdelar är representerade i programmen.
Inom masterprogrammet Business Design finns Chalmers entreprenörsskola där studenterna själva får etablera och driva ett eget företag. Många av dessa studenter går sedan vidare och driver verksamheter som växer till starka aktörer på den internationella marknaden.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind