Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på järnvägsrelaterade tjänster

Scandiavian Track Group (STG) med huvudkontor i Borlänge är en bygg- och underhållsentreprenör samt en teknik- och underhållsleverantör inom infrastrukturområde järnväg. Snabba beslutsvägar och korta ledtider är ledorden för företaget.

STG startades 2002 med det som idag är företagets största dotterbolag, Rail Weld Sweden AB, av Tomas Sjöblom och Patrik Svensson. Under åren som gått har ett antal dotterbolag bildats för att kunna erbjuda kunderna nischade och snabba tjänster. Inom varje dotterbolag finns en hög grad av professionalism.
Vi arbetar med allt som har med byggnation och underhåll av järnväg att göra och inom områdena teknik och konsultverksamhet. Genom våra olika dotterbolag är vi nischade, vilket gör att det blir en snabb ingång och kort handläggningstid. Oavsett vad kunderna vill ha när det gäller tjänster eller produkter som är järnvägsrelaterat så kan de köpa det av exakt rätt bolag i koncernen, berättar Tomas Sjöblom.

I koncernen ingår bygg- och konsultföretagen Rail Weld Sweden AB (RWS), Spår 1435 AB (1435), Rail Safe Service AB (RSS), West Track Service (WTC), Danish Track Service (DTS) samt teknik- och konsultföretagen RailDoc och Infra Tech Consulting (ITC).

En rad olika tjänster
STG´s uppgifter är bland annat:
• Samordna inköp/avtal för till exempel fordon, utrustning, drivmedel, kommunikation, arbetskläder, skyddsutrustning med mera
• Samordna fakturahantering, löner, ekonomi och annan administration. Det är mycket svårt för medelstora och små bolag att upprätthålla kompetens för denna typ av uppgifter. Genom att samordna flera bolags behov skapas bättre förutsättningar att minska kostnaderna, vilket gynnar kunder och medarbetare.
• Branschen ställer allt högre krav på bland annat personcertifiering, kvalitets- och miljöcertifiering, vidareutveckling av el/trafiksäkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och styrsystem, vilket pressar de medelstora och små företagen mycket hårt. Genom samordning mellan flera bolag kan det arbetet effektiviseras och kostnaden för respektive bolag minskas, vilket slutligen gynnar kunder och medarbetare
• Vidareutveckling av marknadssystem för anbud och upphandling. Den ökade konkurrensen innebär ständigt ökade krav på att dessa frågor hanteras enligt upphandlingsregler och lagar. STG´s sätt att möta det kravet är att samordna frågorna i ett bolag med erforderlig kompetens och resurser
• För att uppnå status att vara prekvalificerad att lämna anbud på vissa entreprenader ställs bland annat krav på ekonomi, resurser etc. Genom ett koncernbolag kan de kraven uppfyllas.

Kontinuerligt underhåll
– Vi arbetar kontinuerligt med underhåll på järnvägsspår inom i princip all stålindustri i regionen, till exempel för SSAB och Ovako. Just nu planerar vi inför driftstoppen som brukar komma på sommaren då vi ska byta bland annat spårväxlar och räls. För tillfället arbetar vi också med neutralisering, växelbyten, rälsbyten, besiktningar med mera av Trafikverkets spår, berättar Tomas Sjöblom.
Tomas ser positivt på framtiden för STG, inte minst med tanke på den miljösparande effekt som järnvägen har.
– Ja, det skulle se konstigt ut om inte våra politiker satsade på järnvägen, säger han.
STG sysselsätter drygt 100 anställda och omsätter cirka 170 miljoner kronor.