Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

En välfungerande kollektivtrafik förutsätter kommunalt engagemang

ÖstgötaTrafiken fyller en central funktion när det gäller hela regionens utveckling. Med tanke på hur många regionsbor som dagligen reser med något transportmedel som ingår i ÖstgötaTrafikens utbud är bilden av länstrafiken som utvecklingsmotor tydlig, det är tack vare den som ökad frihet genom pendling är möjlig. Regionens invånare känner med andra ord en stor frihet i att bosätta sig där de vill, utan att behöva bekymra sig om kommunikationerna mellan hem och arbete. En välfungerande och effektiv kollektivtrafik är den yttersta ambitionen, för att även fortsättningsvis kunna hålla en hög servicenivå hoppas man på fortsatt engagemang även från kommunernas sida.

För att kunna utveckla och bibehålla en god kollektivtrafik genom hela regionen förlitar sig ÖstgötaTrafiken mycket på gediget engagemang från samtliga kommuner i Östergötland. Bland de östgötska kommuner som kommit längst i arbetet hamnar bl.a. Linköping, Norrköping och Motala. Här märks flera satsningar i form av omledning av rutter, utbyggnation av vägar och nya satsningar på spårvägar som samtliga visar att kommunerna är på hugget när det gäller grön utveckling med hög prioritering av ökat kollektivt resande.
– En välfungerande kollektivtrafik är viktig ur flera perspektiv. Dels möjliggör den utbyte av arbetskraft mellan kommuner, vilket understryker vikten av att kunna välja fritt var man vill bosätta sig. Att resa kollektivt är naturligtvis det bästa alternativet för miljön, men ofta kan man även spara mycket pengar på att ställa bilen. Trafiksäkerheten höjs också med färre bilar på vägarna, poängterar Lina Thurfjell, marknadschef på ÖstgötaTrafiken.

Effektiv kollektivtrafik del av tidig stadsplanering
ÖstgötaTrafikens största utmaning är att göra kollektivtrafiken så attraktiv som möjligt så att fler väljer att resa med den. Den allra viktigaste aspekten är tiden, det ska vara enkelt att resa och det får inte ta för lång tid, resan ska vara så effektiv som möjligt utan onödiga avbrott. Den ska också vara bekväm, utan för många byten som medför obekväm väntetid mellan resorna som exempel. För att klara dessa utmaningar behöver ÖstgötaTrafiken stöd från samtliga kommuner i regionen.
– Varje kommun bör tidigt planera för utveckling av kollektivtrafiken med lösningar som möjliggör god framkomlighet med minsta möjliga restid som resultat. En annan viktig faktor är tillgång till pendelparkeringar så att den som behöver får möjlighet att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken och därmed också miljön, förklarar Lina Thurjell vidare.

Innovativa lösningar för ökat kollektivt resande
Ett sätt för ÖstgötaTrafiken att få fler kunder, d.v.s. att öka antalet resande, är att samarbeta mer ingående med företag och visa att det finns pengar att tjäna även för företagen genom att välja gröna resealternativ.
– Idéer som vi vill utveckla tillsammans med företag här i regionen är bl.a. nya trafiklösningar för att uppmuntra de anställda att resa kollektivt med kollektivtrafikbiljetter som förmån. En annan idé är att tillgodoräkna restid som arbetstid, eftersom många arbetar under tiden de reser. Även under kortare resor kan man få mycket arbete avklarat tack vare dagens teknik, det borde företagen uppmärksamma och använda som morot för ökat kollektivt resande. Miljötänkande är centralt idag, det finns fortfarande mycket kvar att göra, men detta är ett sätt för företag att verkligen visa att man uppmuntrar grönt resande, menar Thurfjell.

Större frihet i Östergötland
Linköping är som bekant en av de mest framåtsträvande kommunerna när det gäller utveckling av kollektivtrafiken. Behovet ökar mycket tack vare det stora studentantal som Linköping har. Norrköping är också framträdande med sina satsningar på spårvägarna, spårvagn är dessutom ett av de mest omtyckta färdsätten. Det förknippas med enkelhet och täta turer, framförallt.
Motala har med de nya dubbelspåren också valt att satsa på bättre pendlingsmöjligheter. När tågen börjar rulla under våren 2013 öppnas helt nya pendlingsalternativ som understryker visionen om att man i Östergötland har större frihet att bosätta sig var man vill och samtidigt på ett smidigt och miljömässigt samt även ekonomiskt fördelaktigt sätt ta sig till arbetet.

Kort om ÖstgötaTrafiken
ÖstgötaTrafiken ägs av Landstinget i Östergötland och ansvarar för kollektivtrafiken i hela länet. Under konkurrens handlar ÖstgötaTrafiken upp båt-, buss-, tåg- och spårvagnstrafik som körs på entreprenad. Visionen är att vara regionens motor.